การพัฒนาศิลปะการแสดงจากนิทานกลอนลำเรื่องนางนกกระยางขาว ของหมอลำ ป. ฉลาดน้อย

Main Article Content

หิรัญ เสนาพรหม
ประทีป แขรัมย์
ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศิลปะการแสดงจากนิทานกลอนลำเรื่องนางนกกระยางขาว ของหมอลำ ป. ฉลาดน้อย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา องค์ประกอบ และคุณค่าของนิทานกลอนลำเรื่องนางนกกระยางขาวของหมอลำ ป. ฉลาดน้อย  และเพื่อสร้างชุดการแสดงที่พัฒนาจากนิทานจากกลอนลำเรื่องนางนกกระยางขาว  โดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย จากกลุ่มผู้รู้ กลุ่มศิลปิน และบุคคลทั่วไป ในอำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี และนำเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เจริญชัย ชนไพโรจน์. (2526). หมอลำหมอแคน. กรุงเทพฯ: อักษรสมัย.

พรทิพย์ ซังธาดา. (2539). วรรณกรรมท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ยศ ธสาร. (2530). “เงาของคนอีสาน.” แปลก, 13 (570),

โสภิตสุดา อนันตรักษ์. (2534). การวิเคราะห์ลำเรื่องต่อกลอน. กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต. สาขาภาษาไทย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.