บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างจิตสำนึก แก่เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

จำรัส บุดดาพงษ์
วรภูริ มูลสิน
ณัฐภัทร เสมานู
วสันต์ ฉายรัศมีกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในการสร้างจิตสำนึกต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อสร้างรูปแบบการสร้างจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม


ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในระดับมาก ( = 4.03) ประกอบด้วย    การสร้างจิตสำนึกด้านโทษของยาเสพติด ด้านกฎแห่งกรรม และด้านการคบมิตร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. (2554). เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา. วันที่ 11 สิงหาคม 2554. จาก http: www.posttoday.com/social/royal

ฑิตยา สุวรรณชฏ. (2527). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคม. กรุงเทพฯ: ศูนย์การศึกษานโยบายสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล.

ทัดดาว ลออโรจน์. (2534). การประเมินโครงการฝึกอบรมสตรีในด้านการป้องกันยาเสพติด. รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาชุมชน.