การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

Main Article Content

ชาญวิทย์ สุริพันธ์
จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
นัฐยา บุญกองแสน
สมบูรณ์ ตันยะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและเพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี กลุ่มทดลอง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี จำนวน 30 คน ผู้วิจัยใช้กระบวนวิจัยเชิงทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design  และทำการทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่า t–test ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร  สถานศึกษา จำนวน 285 คน อยู่ในระดับมากที่สุด หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบของหลักสูตร 7 ด้าน ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร  ระยะเวลาการฝึกอบรม  กิจกรรมการฝึกอบรม  สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม และการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  การทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยใช้สูตร E1/E2 คือ 81.11/82.67 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและภัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

ต่อตระกูล บุญปลูก และคณะ. (2558). การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงพานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา). เชียงราย: สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

บุญเกิด กลมทุกสิ่ง. (2557). การพัฒนาหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1.วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 8(2).