การนำหลักสังคหวัตถุธรรม 4 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

Main Article Content

ชัชพงศ์ เทียมทันวณิช
วรเชษฐ์ โทอื้น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการนำหลักสังคหวัตถุธรรม 4 ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและหลักสังคหวัตถุธรรม 4 กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านห้องพอก 3) เพื่อนำแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักสังคหวัตถุธรรม 4 ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนต่อไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 223 คน เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และคำถามปลายเปิด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย คือ Chi-Square และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการนำหลักสังควัตถุธรรม 4 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านห้องพอก มีความคิดเห็นในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2538). การทำงานพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนโดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ:
สภาคาทอลิคแห่งประเทศไทยเพิ่มการพัฒนา.

ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์. (2542). การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา . กรุงเทพฯ: กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
กรมการพัฒนาชุมชน.

จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น. (2549). สังคมสงเคราะห์กลุ่มชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธีระพงษ์ แก้วมหาวงษ์. (2543). กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งประชาคมขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออก.