การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

พิมุกต์ สมชอบ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุบลราชธานี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย     มีจำนวน 400 ตัวอย่าง และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีจำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เริ่มจากการแบ่งขนาดตัวอย่างเป็นสัดส่วนตามสัดส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ท่องเที่ยว 10 สถานที่ ประกอบด้วย 1) หอไตรหนองขุหลุ 2) วัดภูหล่น 3) วัดป่าไทรงาม 4) วัดสุปัฏนาราม 5) วัดพระธาตุหนองบัว       6) ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย 7) วัดป่านานาชาติ 8) วัดหนองป่าพง 9) พิพิธภัณฑ์บ้านก้านเหลือง           10) บ้านคำปุน การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ คุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง นักท่องเที่ยวชาวไทย .92 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ .90 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย การถดถอยพหุคูณ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Hanagriff, R., et al. (2006). Assessment of a State Sponsored Marketing Program to Promote Rural Tourism: A Case Study using the 2004 to 2005 Texas Yes!, Hometown STARS Program, (6), 123.

Jamrozy, U. (2007). Marketing of tourism: a paradigm shift toward sustainability. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, (1), 117.

Karolina, I. (2008). Strategic Marketing management In Tourism. Journal Revista de turism - studii si cercetari in turism, (5), 29-33.