พฤติกรรมของผู้บริหารต่อกระบวนการการวางแผนการจัดการความเสี่ยงด้าน ทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในหมู่เกาะ ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
เทิดชาย ช่วยบำรุง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารต่อกระบวนการวางแผนการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในหมู่เกาะท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการผู้บริหารทั่วไป หรือเป็นทั้งผู้ประกอบการและผู้บริหารทั่วไปของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเกาะสมุย เกาะพะงันที่มีพนักงานไม่เกิน 50 คน และจำนวนห้องไม่เกิน 50 ห้อง จำนวน 141 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามและ สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือ  ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมต่อกระบวนการวางแผนการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารมีระดับพฤติกรรมรวมปฏิบัติค่อนข้างน้อย โดยขั้นตอนการเตรียมการวางแผน การประเมินแผนระดับพฤติกรรมรวมปฏิบัติค่อนข้างน้อย สำหรับการร่างแผน การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การกำกับแผน และการทบทวนและปรับปรุงแผนระดับพฤติกรรมรวมปฏิบัติน้อย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์. (2555). ธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์. (2551). ข้อสังเกต ถึงแนวคิดกระบวนการการจัดการความเสี่ยง กับธุรกิจโรงแรม ในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, 4, 109-114.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2549). รายงานผลการศึกษาความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

พวงเพ็ญ ชูรินทร์. (2551). การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ความตึงเครียดจากงาน และความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการคงอยู่ของผู้บริหารโรงแรมในเขตภาคใต้ตอนบน. ดุษฎีนิพนธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา.