พฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียน ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

Main Article Content

นิสัย จันทร์เกตุ
สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา จำแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทมีการใช้สารสนเทศเรียงลำดับมากไปหาน้อยผ่านทางสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์)  คอมพิวเตอร์พกพา             เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่พักอาศัย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ต  2) ผลการวิเคราะห์การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทจำแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ด้านการเรียนเนื้อหาแบบออนไลน์ การใช้สารสนเทศด้วยระบบสืบค้นเพื่อการศึกษา เช่น Google, Yahoo แตกต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  3) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักเรียนวิทยาลัย เทคนิคชัยนาทจำแนกตามผลสัมฤทธิ์การเรียนพบว่า ช่วงเวลาใช้สารสนเทศ แตกต่างกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เขมิกา กลิ่นเกษร. (2553). พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เดชดนัย จุ้ยชุม. (2555). การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการรู้สารสนเทศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.