การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ

Main Article Content

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน
ปริวัตร ป้องพาล
ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
สัญญา เคณาภูมิ
พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม,

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาตามเชิงพุทธ ให้ทราบถึงหลักพุทธเพื่อให้เกิดการพัฒนา และการพัฒนาการบริหารเชิงพุทธ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาถึงการบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ และรูปแบบการบริหารตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ คือ (1) หลักอริยสัจ 4 (2) หลักอธิปไย 3 ผลการบริหารตามหลักอริยสัจ 4  พบว่าการนำมาใช้ในกิจการการบริหารคณะสงฆ์ได้ตามยุคตามสมัยได้อย่างลงตัว และรูปแบบการใช้หลักอธิปไตย 3 พบว่าการนำหลักประชาธิปไตยในการบริหารมาก่อนที่สังคมปัจจุบันได้นำรูปแบบการบริหารรูปแบบนี้มาใช้เพื่อการบริหารการพัฒนาว่า "ประชาธิปไตย"   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2544). การบริหารพัฒนา ความหมาย เนื้อหาแนวทางและปัญหา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2541). การบริหารและการพัฒนาองค์กร:. (พิมพ์ครั้งที่ 7). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2558). การบริหารการพัฒนา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ.

พระธรรมโกศาจารย์. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2549). พุทธวิธีการบริหาร. (พิมพ์พิเศษ 5 ธันวาคม).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.