การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแบบบวร ของชุมชนวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

สุริยะ หาญพิชัย
จรรยาพัตร์ สุวรรณศักดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์การจัดการความรู้ในชุมชนวัดท่ากกแก และการจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ในชุมชนวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการสำรวจชุมชน โดยใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนและผู้นำชุมชนในชุมชนวัดท่ากกแก ได้แก่ ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน ผู้ใหญ่บ้าน ครู เจ้าอาวาส จำนวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กนกพร ฉิมพลี. (2555). รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

กนกวรรณ ชูชาญ. (2552). การจัดการความรู้ทางทรัพยากรวัฒนธรรมโดยผู้นำชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กุลยา สุขพงษ์ไทย และปนิตา ดีมานพ. (2557). การประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2555. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 8(16), 79-92.

ขวัญดิน สิงห์คำ. (2556). บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาชุมชน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4(1), 21-32.