การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Main Article Content

รุจิรา คงนุ้ย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ          ปีการศึกษา 2559 จำนวน 143 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คุณภาพเครื่องมือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความสอดคล้องรวมทั้งฉบับอยู่ที่ 0.97   มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัญกมญ เถื่อนเหมือน. (2551). ปัจจัยจูงใจการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม. ศรีปทุมปริทัศน์, 8(1), 5-12.

กุลธนี ศิริรักษ์. (2550). ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปัจจัยในการเลือกสถาบันในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิและบุรีรัมย์. สืบค้นเมื่อ12 มิถุนายน 2559, จาก http://www.ird.rmutt. ac.th/research_journal/V10No3/ 6V10No3.pdf.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิ. (2557). รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554). นนทบุรี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.