ผลสัมฤทธิ์การบริหารตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสถาบัน การพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Main Article Content

นลินีวรรณ ประพันธา
ปิยากร หวังมหาพร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสถาบันการพลศึกษา 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสถาบันการพลศึกษา 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การบริหารตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสถาบันการพลศึกษา และ 4) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 309 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณา การถดถอยแบบพหุคูณเชิงเส้นตรง และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ รวมจำนวน 17 คน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพลศึกษา. (2560). ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสถาบันการพลศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

กุลประภัสสร์ รำพึงจิตต์. (2556). ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
พ.ศ.2553 - 2556: กรณีศึกษาสำนักชลประทานที่ 11. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

จรัส สุวรรณเวลา. (2545). อุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาบันการพลศึกษา. (2557). การจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการพลศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันการพลศึกษา.