การวิจัยเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ไวกูณฐ์ ครองยุทธ
เลอพร มหิพันธุ์
วีระยุทธ ลาสงยาง
มานัส สมสวย
มาณพ สารธิเสน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  และแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: AR) ที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นแบบ CBR (Community Based Research) พัฒนาค้นหาโจทย์วิจัยกำหนดพื้นที่เป้าหมายตามบริบทของชุมชน คือ หมู่ที่ 3, 4, 5 และ 6 ในตำบลปะอาว วิเคราะห์เรียบเรียงข้อมูลจากการจัดเวทีสรุปบทเรียนร่วมกันในชุมชน และนำเสนอข้อมูลแบบบรรยายพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า


  1. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ร้ายแรง และชุมชนสนใจจัดการป้องกันเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัญหาการพนัน และปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมส์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กมลทิพย์ คงประเสริฐอมร. (2548). กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โกวิทย์ พวงงาม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.

จุฑารัตน์ เอื้ออานวย. (2551). สังคมวิทยา อาชญากรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี. (2554). ทฤษฎีอาชญาวิทยาร่วมสมัยกับการวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาในปัจจุบัน. นนทบุรี: หยินหยางการพิมพ์.