การประดิษฐ์ศิราภรณ์ประดับศีรษะนางอัปสราจากภาพจำหลักปราสาทขอม

Main Article Content

สมหมาย มุ่งศิลธรรม
อัชราพร สุขทอง
คนึงนิตย์ ไสยโสภณ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การประดิษฐ์ศิราภรณ์ประดับศีรษะนางอัปสราจากภาพจำหลักปราสาทขอม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิราภรณ์ประดับศีรษะนางอัปสราในภาพจำหลักปราสาทขอมไทยและกัมพูชา และพัฒนาเป็นศิราภรณ์ประดับศีรษะนางอัปสรา พื้นที่ศึกษาคือ ภาพจำหลักนางอัปสราที่ปราสาทศีขรภูมิ  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และปราสาทนครวัด ประเทศกัมพูชา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และนำเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ศิลปากร, กรม. (2535). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย : แหล่งรวมมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง.

กฤษฎา พิณศรี. (2548). การศึกษาศิลปกรรมแบบเขมรในจังหวัดสุรินทร์. สุรินทร์: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์.

เครือจิต ศรีบุญนาค. (2550). การพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมกินฮีตของชนเผ่าดั้งเดิมสายตระกูลมอญ-เขมรในเขตอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

เนาวรัตน์ เทพศิริ. (2539). เครื่องแต่งตัวชุดพระและนางของละครรำ. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.