ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ ของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร

Main Article Content

มณเฑียร วิริยะพันธ์ุ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลทั่วไป ระดับความพึงพอใจ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ข้อมูลการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561 วมจำนวน 358 ราย วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติที (t-test) และสถิติเอฟ (F-test) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value =  0.05)


            ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่ทำการศึกษาเป็นเพศชายและเป็นเพศหญิงในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน มีอายุเฉลี่ย 32.80 ปี มีวัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยวเพื่อท่องเที่ยวทั่วไป มาท่องเที่ยวกับครอบครัว เคยมีประสบการณ์ การมาท่องเที่ยว และมีกลุ่มหินเทิบในพื้นที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวก และการให้บริการของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ประเภทของกลุ่มนักท่องเที่ยว และประสบการณ์การมาท่องเที่ยว

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (2561ก). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ: การจัดการอุทยานแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2561, จากhttps://www.dnp.go.th/parkreserve/Np/Html/Management/Manage_Np.html
. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ. (2561ข). สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2561, จาก https://park.dnp.go.th/
visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1059.

. สถิตินักท่องเที่ยวและยานพาหนะในเขตอุทยานแห่งชาติ (2561ค). สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2561, จาก https://www.dnp.go.th/NPRD/develop/ Stat_Tourist.php.

จตุรงค์ ชูแก้ว. (2555). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ดรรชนี เอมพันธุ์. (2543). การจัดการอุทยานแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ธีระศักดิ์ คำห้าง. (2556). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสกสันต์ มานะอุดมสิน. (2555). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อนุภัทร นันทนัชสกุล. (2554). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อภิวัฒน์ สุวรรณพิพัฒน์. (2551). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง จังหวัดตราด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา.

Yamane, T. (1973). Statistics; An Introductory Analysis. (3rd ed)., Tokyo: Harper International Edition.

References

Chukaew J. (2012). Tourist's satisfaction towards facilities and services of Nam Tok Phlio National Park, Changwat Chanthaburi. Independent study Master of Science, Kasetsart university.

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. (2561a). Knowledge about the national park: National park management. Retrieved March 26, 2018, from https://www.dnp.go.th/parkreserve/Np/Html/Management/Manage_Np.html

DNP. (2561b). Phu Pha Thoep National park. Retrieved March 26, 2018, from https://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1059

. (2561c). Tourist and vehicle statistics in the national park area. Retrieved March 26, 2018, from https:// www.dnp.go.th/NPRD/develop/ Stat_Tourist.php

Emphandhu D. (2000). Management National Park.
Overview of Forest Resource & Environment subjects documentation. Faculty of Forestry, Kasetsart University.

Kumhang T. (2013). Tourist's satisfaction towards facilities and services of Mae Wa National Park, Lampang Province. Independent study, Master of Science. Kasetsart university. Bangkok.

Manaudomsin S. (2012). Tourist's satisfaction towards services and facilities of Doi Fa Hom Pok National Park, Chiang Mai Province. Independent study. Master of Science, Kasetsart university.

Nontanuchsakul A. (2011). Tourist's satisfaction towards services of Erawan National Park, Kanchanaburi Province. Independent study, Master of Science, Kasetsart university.

Suwanpipat A. (2008). Tourist's satisfaction towards services of The Koh Chang Marine National Park, Trad Province. Independent study. Master of Science, Kasetsart university.

Taweerat P. (1997). Research methodology in behavioral sciences and social sciences. Bangkok. Chulalongkorn University Printing House.

Yamane T. (1973). Statistics; An Introductory Analysis. (3rd ed). Tokyo. Harper International Edition.