อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ
ณัฐวัฒน์ คณารักสมบัติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความแตกต่างของส่วนต่าง ๆ ของการรับสื่อและความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อการศึกษา ระเบียบตามกฏมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปฏิบัติ 500 คนใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบ บเพียร์สันที่ระดับนัยสำคัญคัญทางสถิติ 0.01


ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากการใช้สื่อบันทึกข้อมูลของนักศึกษาในหลาย ๆ ประเทศ การแต่งกายด้วยชุดไพ่นักเรียนนักศึกษาที่ถูกระเบียบตามกฎมหาวิทยาลัยสื่อต่างๆในระดับที่ดีและส่วนใหญ่มีการแต่งกายเครื่อ งแบบนักศึกษาที่ถูกระเบียบตามกฎของมหาวิทยาลัยในระดับสูงส่วนการทดสอบทดสอบพบว่า 1 ชั้นปีที่กำลังศึกษาคณะสะสมทุนและรายได้ต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่างกัน ถูกต้องตามกฎของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน 2. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการเย็บเล่มนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฎของมหาวิทยาล ยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฎของมหาวิทยาลัย 3

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิติมา สุรสนธิ. (2541). ความรู้ทางการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน. (2556). บทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสังคมและอัตลักษณ์ของ
เยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

บุญสม ครึกครืน และชัยศักดิ์ คล้ายแดง. (2555). พฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษาของนักศึกษา
(รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.

พรจิตสมบัติพานิช. (2547). โฆษณาในทศวรรษที่ 2000-2010: การศึกษาถึงปัจจัยด้านสื่อที่มีต่อรูปแบบ
โฆษณา. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศวิตา ธรรมพิทักษ์. (2550). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการแต่งกายตามกฎของ
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร์.

Bandura, A. (1977). Social learning theory : A social cognitive theory. N.J. : Prentice-Hall.

Burk. (1994). Nature and extent of school library use in selected
high Schools in the greater dallas-fort worth, texas area. [Abstract]. Dissertation
Abstract international, 52 (2), 196-A. Retrieved Januaury 20, 2017, from
https://search.proquest.com/docview/304073656?accountid=31098

David K. Berlo. (1960). The Process of Communication. New York: Holt, Rinehart and
Winston, Inc.

Prescott, D.A. (1961). Report of conference on child study education bulletin. Bangkok:
Faculty of Education,Chulalongkorn University.