แนวทางการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนไทญ้อ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดสกลนคร

Main Article Content

อิศรา ทองทิพย์

บทคัดย่อ

       งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาของการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มไทญ้อในจังหวัดสกลนคร  2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มไทญ้อ ในจังหวัดสกลนคร และ 3) แนวทางการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนไทญ้อ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดสกลนคร  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีเก็บข้อมูลภาคสนาม  ใช้แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 49 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมาย และนำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์


       ผลการวิจัยพบว่า 1) ในอดีตทางภาครัฐยังไม่มีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มไทญ้อ แต่ปัจจุบันชาวไทญ้อในจังหวัดสกลนครเกิดการตื่นตัวทางวัฒนธรรม จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการทุกภาคส่วน ทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มไทญ้อภายในจังหวัดสกลนครขึ้น  2) ปัจจุบันทางภาครัฐได้เข้ามาจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มไทญ้อภายในจังหวัด  ส่วนสภาพปัญหาด้านการจัดการท่องเที่ยว จะพบปัญหาเพียงในอำเภอรอบนอกเท่านั้น  3) เนื่องจากชุมชนไทญ้อในจังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นทางวัฒนธรรม  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมากมายหลายแห่ง ดังนั้น แนวทางการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนไทญ้อ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดสกลนครจึงควรมีการจัดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำนุบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาดอยู่เสมอ สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน โดยนำจุดเด่นทางวัฒนธรรมดังกล่าวมาใช้เป็นจุดขายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในจังหวัดสกลนคร


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chanya Apipalaku and Chonticha Jermphan. (2011) A Study on Potential for Tai-Yho Ethnic Tourism development at Ban Phone, Non-Tarn District, Amphur Tha U-tain, Nakhonphanom Province.. Khon Kaen : The Research Center for Mekong Regional Tourism Khon Kaen University.
Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports. (2014). Manual Assessment of Cultural Attraction Standard. (2 nd ed.). Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King.
Isra Thongthip. (2560). Formed To Tourism Promotion Community Lifestyle Tai Yor For Creative Economy Development In Upper Isan. The Doctoral Degree (Cultural Science), Mahasarakham University.
Office of the National Economic and Social Development Board Council The Prime Minister's Office. (2017). THE ELEVENTH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN (2017 - 2021). Retrieved 13 January 2017, from https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php
Sasikan Kunwanich. (2008). Community tourism promotion: a case study of Takua Pa Municipality, Amphoe Takua Pa, Changwat Phang-Nga. The Master’s Degree, Khon Kaen University.