ความพึงพอใจของพนักงานโรงแรม เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

Maneekarn Kiawrat

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานธุรกิจโรงแรม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งสมมติฐาน คือ พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกันจำแนกตามปัจจัยด้านต่างๆ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล คือ แบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเลือกจากโรงแรม ระดับ 3 ดาว จำนวน 200 คน โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ t-test


ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้อมูลทั่วไปพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุงานบริการในธุรกิจโรงแรมอยู่ในช่วง 1-2 ปี และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 – 20,000 บาท  2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัย ด้านค่าจ้าง ด้านองค์การและการจัดการ ด้านคุณลักษณะทางสังคม ด้านการสื่อสาร ด้านสภาพการทำงาน ด้านความมั่นคง อยู่ในระดับมากทุกด้าน


ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและอายุ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานที่ไม่แตกต่างกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กาญจนา พินพรหมราช. (2539). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน
ธุรกิจโรงแรมห้าดาว : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงค์ กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกริก,
กรุงเทพมหานคร.
กานดา จันทร์แย้ม. (2538). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การกับการไม่มาทำงานของพนักงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์. วิทยานิพนธ์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
จรัส เพ็ชรเที่ยง. (2542). การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร.
วจุรีพร อ่อนศรี. (2555). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมศิริสาทร แอ็กเซ็คคูทีพเซอร์วิสเรสซิเด็นท์. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพมหานคร.
จีรศักดิ์ สุนันต๊ะเครือ. (2550). ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของพนักงานสายงานปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน).” วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.
ชลทิชา หวังรายนาม. (2541). การรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษา สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี.”ภาคนิพนธ์ คณะโครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
ชัยนันท์ ไชยเสน และนารี วีระกิจ. (2557). สภาพแวดล้อมในการทำงานและความผูกพันของพนักงานโรงแรม แผนกอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภูเก็ต. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชินภัทร ตันศรีสกุล. (2537). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองตรวจคนเข้าเมืองกรมตำรวจ. วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย. (2558). ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสาหกรรมกโรงแรมระดับ 5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร.
น้ำผึ้ง บุบผา. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อองค์กร: บริษัทในเครือสยามกลการ จำกัด. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
ปิยะ บุนนาค. (2543). ความผูกพันต่อสถาบันและความพึงพอใจในงานของอาจารย์คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพมหานคร.
ปิยะ นิยมวงศ์. (2542). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) : ศึกษากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฝ่ายมาตรฐานการบริการ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร.
ปรีชา เล่ห์บ้านเกาะ. (2538). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในของผู้สื่อข่าว กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ” วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
ภิญโญ เสือพิทักษ์. (2541). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับความตั้งใจลาออกจากองค์กรของพนักงานบริหารระดับกลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
รพีพรรณ สุพรรณพัฒน์. (2555). ศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานโรงแรม
โซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
อรปภากร รัตน์หิรัญกร. (2542). ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพัน องค์การของข้าราชการกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์). รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.