การพัฒนาหมู่บ้านโฮมสเตย์บนฐานแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างยั่งยืน: ชุมชนชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

กุลวดี ละม้ายจีน

บทคัดย่อ

 


การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหมู่บ้านโฮมสเตย์บนฐานแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 2) เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านโฮมสเตย์บนฐานแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างยั่งยืน และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านโฮมสเตย์บนฐานแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหมู่บ้านโฮมสเตย์ ชุมชนชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ได้ดำเนินการที่มีประชาชนในชุมชน ภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผลการวิจัยพบว่า ภาคีที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำในการจัดการโฮมสเตย์ชุมชนสามารถพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ หากได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสม่ำเสมอ และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านโฮมสเตย์บนฐานแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีมีทั้งหมด 5 ประการคือ 1) การพัฒนาผู้นำ 2) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม 3) การพัฒนาความรู้ 4) การพัฒนาด้านการตลาด และ 5) การพัฒนาการติดตามประเมินผล

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). ทำเนียบโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับรอง
มาตรฐานประจำปี 2558. กรุงเทพฯ: ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค.

กรมประชาสัมพันธ์. (2559). จดหมายข่าวเพื่อประชาชน. ปีที่ 2 ฉบับที่ 26 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559.

กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น. (2557). เอกสารประกอบการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์. ขอนแก่น: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น.

กาญจนา สุคัณธสิริกุล. (2558). การพัฒนาศักยภาพการตลาดบริการของโฮมสเตย์ที่ได้รับรอง

มาตรฐานในจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

เทิดชาย ช่วยบำรุง. (2554). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

ประเวศ วะสี. (2559). การท่องเที่ยวโดยชุมชนจุดคานงัดการพัฒนาทุกด้าน. กรุงเทพฯ: องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.

พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์. (2553). การท่องเที่ยวชุมชน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

ภาวิณี หาญณรงค์. (2556). การศึกษาคุณภาพโฮมสเตย์กระชังแพเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา
โฮมสเตย์กระชังแพ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

วราพร พูลเกษ. และคณะ. (2558). การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.

สุนทร คุณชัยมัง. (2559). คำ / ความหมายและการอธิบายว่าด้วยประชารัฐ. กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการ
การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

References

Choibamrung, T. (2011). Roles of Local Government Organizations regarding Sustainable
Tourism Development on the Basis of Sufficiency Economy. (2nded). Bangkok:
Cabinet and Royal Gazette Publishing Office.

Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports. (2015). Directory of Standard
Homestays in Thailand of 2015. Bangkok: Lock-in Design Work.

Hannarong, P. (2013). The Study of Quality of Krachang Pae Homestay: the Case Study of
Krachang Pae Homestay, Pae Subdistrict, Mueng District, Rayong Province.
Bangkok: Dhurakij Bundit University.

Kunchaimang, S. (2016). Words / Meanings and Explanations related to Civil State.
Documents presented to the Committee on Political Affairs, the
Committee on Political Affairs. Bangkok: National Legislative Assembly.

Rojrungsat, P. (2010). Community-based Tourism. Bangkok: Odean Store.

Sukhanthasirikun, K. (2015). The Development of the Market Potential of Homestay
Services that have been Standardized in Nakhon Ratchasima. Nakhon
Ratchasima: Suranari University of Technology.

The Government Public Relations Department. (2016). News Letters for the Public. 2(26),
15 May 2016.

Tourism Promotion Division, Khon Kaen Tourism and Sports Office. (2014). Documents for
Homestay Management Knowledge. Khon Kaen: Khon Kaen Tourism and
Sports Office.

Wasi, P. (2016). Multi-dimensional Development of Community-based Tourism.
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration.