ความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Main Article Content

กันตภณ หลอดโสภา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานประกอบการภาคเอกชน ซึ่งจำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท จำนวน 365 ราย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทจำกัด และดำเนินกิจการแบบการขายสินค้าในประเทศ มีจำนวนคนงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการจำนวน 51-100 คน และใช้ทุนในการจดทะเบียน 1-10 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินกิจการมาแล้ว 6-10 ปี และไม่มีผู้ร่วมหุ้นเป็นชาวต่างชาติ  ในภาคธุรกิจการบริการต้องการจะรับแรงงานต่างชาติเพิ่มเติมในอนาคตหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เพื่อใช้ทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไปและต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี  ในการจัดหาแรงงานต่างชาติจะใช้บริการจากนายหน้าจัดหาแรงงาน ซึ่งค่าจ้างของแรงงานต่างชาติจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน และจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานต่างชาติโดยให้มีวันหยุดปกติภายใต้กฎหมายไทย มีการพัฒนาฝีมือแรงงานต่างชาติในสถานประกอบการ โดยการส่งไปดูงานในสถานประกอบการอื่น ซึ่งแรงงานที่ต้องการมากที่สุดคือแรงงานเพศชายเนื่องจากเพศชายมีความน่าสนใจ แข็งแรงและสามารถทำงานที่สกปรกได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Adam Smith. (1973). The Wealth of Nations. New York: Random House.

Apinya Lanchavee. (2552). Labor movement in ASEAN: What is the impact in Thailand.
Bangkok: Dhurakij Pundit University.

Boonchai Noppipitak. (2549). Research on Labor Demand Trends and Desirable
characteristics of industrial technicians in the manufacturing industry of small and medium enterprises (SMEs). Bangkok.

Chanin Watsanon. (2549). Research Report on Labor Market Study of industry in Sakon
Nakhon: Bangkok.

KrunthonThip Panichpak. (2554). Fair City : Case of migrant workers in Samut
Sakhon. Bangkok: Chulalongkorn University.

Ministry of Labour. (2556). Guidelines to prepare for moving labor to ASEAN community. Retrieved 15 October 2013, From the website: https://www.mol.go.th.

Pannee Tanjaisatapat. (2555). The evolution of labor law in the 200 years of
Rattanakosin.winning essay. Bangkok: Thammasat University.

Somkiat Sankarak et al. The Study on the Enterpreneur’s Demands for Alien Workers
Employment in Surat Thani. Bangkok: Thailand Development Research Institute.

Yamane,Taro. (1973). Statistic an Introductory Analysis. New York: Harper & Row,
Publihers.