การแก้ปัญหาการสอนซอเอ้อหูในมหาวิทยาลัยครูในเมืองกุ้ยโจว ประเทศจีน

Main Article Content

CHAO ZHANG

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทความนี้เขียนขึ้นจากการวิจัยเรื่อง "Erhu Pedagogy in Selected Music Colleges in Gui Zhou Province, China"  จุดประสงค์ของบทความนี้คือการวิเคราะห์ปัญหาการสอนของซอเอ้อหู (Erhu) ในมหาวิทยาลัยครูของมณฑลกุ้ยโจว บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่รวบรวมข้อมูลจากงานภาคสนาม จากผู้ให้ข้อมูลหลัก คืออาจารย์ผู้สอนซอเอ้อหู 3 ท่านจากมหาวิทยาลัยสามแห่งในมณฑลกุ้ยโจว ใช้การอธิบายเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบดังนี้ 1 ครูต้องชี้แจงวัตถุประสงค์การสอนเพิ่มเติม 2 เนื้อหาการสอนจะต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมต่อไป 3 ต้องมีการเพิ่มสื่อการสอน 4 ระบบการประเมินการสอนต้องมีขั้นตอน


คำสำคัญ: การแก้ปัญหา, การเรียนการสอน, ซอเอ้อหู, มหาวิทยาลัยครู

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Waltham, C., & Kim, L. (2018). Characterization And Modeling Of The Erhu. The Journal of the Acoustical Society of America, 144(3), 1753-1753.
Jian-pei, Z. H. A. O. (2003). An Analysis of Intonation of Erhu. Journal of Yancheng Teachers College, 3, 031.
Ma, S. (2017). The Effective Application Research of Emotional Teaching in the Erhu Teaching. 7 International Conference on Advanced Education, Psychology and Sports Science, 68-72.
Zhang Jiwen. (2009). The Present Situation and Improvement of Erhu Teaching. Vocational Education Forum (1), 17-18.
Zhao Hanyang. (1993). Notes on Erhu Opera Teaching in Ah Bing. Journal of Central Conservatory of Music (4), 45-47.
Luo Zhang Han,Lecturer in Gui Zhou Normal University, interviewed February
2019.
Yu Liang Liang, Lecturerin Gui Zhou educational University,interviewed March
2019.
Zhang Hui Fen,Lecturerin Tong Ren University, interviewed March 2019.