มองปรากฏการณ์ความเป็นโพสต์โมเดิร์นผ่านกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์

Main Article Content

กอบชัย รัฐอุบล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเป็นโพสต์โมเดิร์นที่ปรากฏในบทกวีนิพนธ์ ขององัคาร กลัยาณพงศ์ กวซีไีรตป์ระจ�าปพีทุธศกัราช 2519 และศลิปนิแหง่ชาติ สาขาวรรณศลิป์ ประจ�าปีพุทธศักราช 2532 โดยศึกษาจากบทกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์จ�านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) กวีนิพนธ์ ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2507 2)ล�าน�าภูกระดึง ตีพิมพ์ ใน พ.ศ. 2512 3) บางกอกแก้วก�าศรวล หรือนิราศนครศรีธรรมราช ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2521 4) ปณิธานกวี ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2529 ผลการศึกษาพบว่า มีปรากฏการณ์ความเป็นโพสต์โมเดิร์น 4 ลักษณะ คือ 1.การไม่ยึดรูปแบบฉันลักษณ์ 2.การผสมผสานความเป็นโพสต์โมเดิร์นลักษณะ ตา่ง ๆ ทปี่รากฏในบทกวนีพินธข์ององัคาร กลัยาณพงศ์ ท�าใหเ้หน็ถงึแนวคดิทางสงัคม ทแี่ฝงอยู่ ในบทกวีนิพนธ์ และการปะทะกันทางความคิดเดิมและความความคิดสมัยใหม่ นอกจากน้ี ยังน�าเสนอให้เห็นว่าบทกวีนิพนธ์ยังเป็นส่วนหน่ึงยังคงรักษาขนบด้ังเดิมเอาไว้ แต่อีกส่วนหน่ึง ก็ได้ก้าวข้ามหรือปฏิเสธขนบด้ังเดิม อันแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ตามเทคโนโลยสีมยัใหม่ อยา่งไรกต็ามบทกวนีพินธย์งัคงท�าหนา้ทเี่ปน็กระจกสะทอ้นภาพสงัคม เป็นเคร่ืองน�าเสนอแนวคิดอุดมการณ์ของกวี ตลอดจนการสร้างความส�านึกร่วมให้เกิดข้ึน กับคนในสังคมรวมไปถึงการท�าหน้าที่เล่าเรื่องและบันทึกเหตุการณ์ส�าคัญต่าง ๆ ในสังคมต่อไป 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
ธงชัย วินิจจะกูล. “รัฐจากมุมมองชีวิตประจาวัน”. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2551.
ธรีะ นชุเปย่ีม . POST-MODERNISM ในประวตัศิาสตร ์สงัคมศาสตร์. กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536.
นราธิป พงศ์ประพันธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหม่ืน. วิทยาวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: ก้าวหน้า การพิมพ์, 2504.
ศิโรฒม์ คล้ามไพบูลย์. โพสท์โมเดิร์นคืออะไร : จากปฏิกิริยาแบบมาร์กซ์สู่การเมืองแบบปฏิบัติ นิยม.ในศิโรฒม์ คล้ามไพบูลย์ (บรรณาธิการ). ทฤษฎีและความรู้ยุคโลกาภิวัตน์. (หน้า 166-207). กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2544.
องัคาร กลัยาณพงศ.์ กวนีพินธข์ององัคาร กลัยาณพงศ์. พมิพค์รงั้ที่ 3. กรงุเทพฯ: ศกึษติสยาม, 2517.
______. ปณิธานกวี. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์กะรัต, 2535.
______. บางกอกแก้วก�าศรวล หรือนิราศนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม, 2521.
______. ล�าน�าภูกระดึง. กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2512.
Jameson,F. Postmodern,or the culture logic of late capitalism. Durham, NC : DukeUniversity Press, 1991.