บทบาทหน้าที่กำนันแหนบทองคำ : ศึกษากรณี นายถนอม วอทอง ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ถนอมพล บานฤทัย
ประสิทธิ์ กุลบุญญา

บทคัดย่อ

การวจิยัครงั้นี้ มวีตัถปุระสงคเ์พอื่ศกึษาประวตัิ ความเปน็มาของก�านนัแหนบทองค�า ต�าบลนาม่อน อ�าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีของก�านัน แหนบทองค�า กลมุ่ตวัอยา่งทใี่ชใ้นการวจิยั ประชากรจ�านวน 63 คน เครอื่งมอืทใี่ชใ้นการรวบรวม ข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความประพฤติส่วนตัว ของการปฏิบัติเป็นคนดี ด้านมีภาวะผู้น�า ด้านมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร และ ดา้นมทีกัษะในการบรหิารงาน ผลการวจิยัพบวา่ 1) ประวตัิ ความเปน็มาของ นายถนอม วอทอง ก�านันแหนบทองค�า ต�าบลนาห่อม อ�าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสมาชิกองค์การ บริหารส่วนต�าบลนาห่อม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาห่อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต�าบล นาห่อม และเป็นก�านันต�าบลนาห่อม ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองมงกุฎไทย (รทม.) 2) บทบาทหนา้ทขี่องก�านนัแหนบทองค�า : ศกึษากรณี นายถนอม วอทอง ต�าบลนาหอ่ม จงัหวดั อบุลราชธานี โดยภาพรวม มคีา่เฉลยี่อยใู่นระดบัมาก แบง่เปน็ 4 ดา้น ดงันี้ ดา้นมคีวามประพฤติ ส่วนตัวเป็นคนดี ด้านมีภาวะผู้น�า ด้านมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในหารบริหารงาน และ ด้านมีทักษะในการบริหาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ฉลวย พวงพลับ. บทบาทของก�านันผู้ใหญ่บ้าน. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.

ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. นโยบายสาธารณะและการวางแผน. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร์, 2539.

ธรีวฒุิ โศภษิฐกิลุ. แบบผนู้�าของผบู้รหิารการศกึษา : ศกึษาเฉพาะกรณสีหวทิยาลยั ศรอียธุยา.
สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532.

นรนิทร ์อนุ่เรอืน. การปฏบิตัหินา้ทขี่องก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการรกัษาความสงบ เรยีบร้อย ในพื้นที่ : ศึกษากรณีอ�าเภอพนัสนิคม จงหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานท้องถิ่น วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา,
2550.

พรพิมล รัตนกมลรัตน์. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผบู้รหิารทอ้งถนิ่ พ.ศ. 2545. วทิยานพินธร์ฐัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการเมอืงการปกครอง, บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

สมบูรณ์ สุขส�าราญ. ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: ส�านักนโยบาย และแผนมหาดไทย, 2539.

สุริยา ถิตย์ฉาย. ทัศนคติของปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลต่อการบริหารงานเลือกต้ังสมาชิก องค์การบริหารส่วนต�าบล. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2520.

โอฬาร บิลสัน. บทบาทของก�านันผู้ใหญ่บ้านด้านการพัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อย ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีใน 3 อ�าเภอ ของจังหวัด ปัตตานี.ภาคนิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547.

Clark, J.J. Outline of local government of the United Kingdom. London: Sir Issac Pitman and son, 1957.

Hollway, W.V. State and local government in the United States. New York:
McGraw-Hill Book, 1948. Wit, D. A comparative survey of local government and administration. Bangkok: Kurusapha, 1967.