การก�ำหนดนโยบายสาธารณะ : ทฤษฎี และกระบวนการ

Main Article Content

สัญญา เคณาภูมิ

บทคัดย่อ

นโยบายสาธารณะถือว ่าเป็นแนวทางการด�ำเนินงานของภาครัฐบาลหรือหน ่วยงาน
เอกชนไม่แสวงหาก�ำไรและไม่สังกัดรัฐบาล ผสมผสานกันโดยรัฐบาลเป็นแกนน�ำในการก�ำหนด
นโยบายเพื่อจัดทรัพยากรต่างๆให้แก่พลเมืองโดยรวม การก�ำหนดนโยบายสาธารณะเป็นการ
ตัดสินใจวางแนวทางกว้าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาหรือการตอบสนองความต้องการ
สิ่งส�ำคัญคือการตัดสินใจว่าจะก�ำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรต้องอาศัยข้อมูลและใช้เทคนิค
และทฤษฎีช่วยตัดสินใจส�ำหรับขั้นตอนการก�ำหนดนโยบายได้แก่การระบุปัญหาการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาก�ำหนดเป้าหมาย ก�ำหนดขอบเขตและกรอบของ
นโยบายการศึกษาข้อจ�ำกัดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการออกแบบทางเลือกนโยบายการวิเคราะห์
ทางเลือกการพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกการทดสอบทางเลือก การจัดท�ำร่างนโยบาย
เสนอแนะกลยุทธ์ในการด�ำเนินนโยบาย และการอนุมัติและประกาศเป็นนโยบายตามล�ำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กุลธน ธนาพงศธร. (2528). หลักการก�ำหนดนโยบายของรัฐ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
จุมพล หนิมพานิช. (2549).การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎีและกรณีตัวอย่าง
พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. (2541). การประเมินผลนโยบาย : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และ ความเป็นธรรมของนโยบาย. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันพัฒน
บริหารศาสตร์.
ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2546). เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธันยวัฒน์รัตนสัค. (2542). นโยบายสาธารณะ. เชียงใหม่: คะนึงนิจการพิมพ์.
ปกรณ์ปรียากร. (2538). เอกสารประกอบค�ำบรรยายวิชา รศ.640 นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
_______. (2539). การก�ำหนดนโยบายของรัฐ : บทวิเคราะห์ปัญหาและทางออกของประเทศ
ก�ำลังพัฒนา. ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.785 นโยบายและการน�ำไปปฏิบัตฉบับที่1. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ประภาส ปิ่นตบแต่ง. (2541). การเมืองบนท้องถนน 99 วัน สมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์
การเดินขบวนชุมนุมประท้วงในสังคมไทย.กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยและผลิตต�ำรามหาวิทยาลัยเกริก.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2544). การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน พิมพ์ครั้งที่ 5.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิเชียร ชื่นชอบ. (2548). เอกสารประกอบการบรรยายวิชานโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2550). นโยบายสาธารณะ พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สมบัติธ�ำรงธัญวงศ์. (2552). นโยบายสาธารณะ:แนวความคิดการวิเคราะห์และกระบวนการ.
กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สมพิศสุขแสน. (2551). นโยบายสาธารณะและการวางแผน.อุตรดิตถ์:คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.
สร้อยตระกูล(ติวยานนท์)อรรถมานะ. (2543).สาธารณบริหารศาสตร์พิมพ์ครั้งที่4.กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สิริวุฒิบูรณพิร. (2540). กลยุทธ์การตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Anderson, JamesE. (2000).PublicPolicymaking: AnIntroduction. (4thed).Boston:
Houghton Miffin.
Bentham, Jeremy. (1789). An Introduction to the Principles of Morals and Legis
lation,1996edition,edited by J.H.Burns and H.L.A. Hart, Oxford: Clarendon
Press.
Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn. (1984). Policy analysis for the real world.
Oxford: Oxford University Press.
Dror,Y. (1968).PublicPolicy- makingRe-examined. SanFrancisco, CA: Chandles.
Dryzek, JohnS.,and StephenT.Leonard. (1988). Historyand DisciplineinPolitical
Science. American Political Science Review. 82(4),1245-1260.
Dye, Thomas R. (2002). Understanding Public Policy. (10thed). New Jersey:
Prentice-Hall.
Dye, Thomas R. (2002). Understanding Public Policy. (10thed). Englewood Cliffs,
New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
E.S. Quade. (1953). Analysis of Public Decisions. New York: Elsivier Science
Publishing Co.
Easton, David. [n.d.]. The Political System. New York: Knopf.
Ernest Dale. [n.d.]. Management:Theoryand Practice.Principlesofmanagement.
Harold D. Lasswell & Abraham Kaplan. (1970). Power and Society. New Haven:
Yale University Press.
John E., Milan J. Dluhy & Roger M. Lind. (1981). New Strategic Perspectives on
Social Policy. [Subtitle]:(Pergamon Policy Studies on Social Policy series).
Tropman Paperback: Pergamon Press, NY.
Jones, Charles O. (1981). Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood
Cliffs: Prentice.
Kingdon, John W. (2003). Agendas, Alternatives, and Public Policies. (2nd ed).
Addison-Wesley Educational.
Leonard, Robert.(2010). Von Neumann, Morgenstern, and theCreation of Game
Theory. Cambridge University Press.
Lindblom, Charles E. (1968). The Policy Making Process. Englewood Cliffs:
Prentice-Hall.
Lindblom, Charles E. (1980). The Policy Making Process.(2nd ed) . New Jersey:
Prentice-Hall.
Norman Beckman, (1977). Symposium on Policy Analysis in Government:
Alternatives to Muddling Through. Public Ad- ministrationReview, 37 (May/
June, 1977).
Pareto, Vilfredo. (1935). The Mind and Society [Trattato Di SociologiaGenerale],
Harcourt, Brace.
Rawls, John B. (1971). A Theory of Justice. (Cambridge: MA, Harvard University).
Ripley,RandallB. & Franklin, Grace A. (1982). Bureaucracyand PolicyImplemen-
tation. Illinois: The Dorsey.
Sharkansky, Ira. (1971).ThePolitical Scientistand Policy Analysis. InIra Sharkensky.
Policy Analysis in Political Science. Chicaco: Markham Publishing Company.
Vincent Ostorm & ElinorOstrom. (1971). Public Choice: A Different Approach to
the Study of Public Administration. Public Administration Review. 31(2).
William, W. Boyer. (1975). Implementation Analysis and Assessment. Policy
Analysis.1(3), summer.
Kulthana Thanapongsathon. (1985). Government Policy. Bankok:Thammasat
University.
Jumphon Nimphanit. (2006). The Analysis Policy: Territory Concept Policy and
Example
Case. (3rd Edition). Nonthaburee: the office of Sukhothai Thammathirat Open
University Press.
Thawan Worrathepwutthipong. (1998). The Evaluation Policy: Efficientcy
Effectivenessand FairnessPolicy. (GraduateSchoolofPublic Administration,
National Institude of Development Administration).
Thotsaporn Sirisumphun. (2003). The Analyst Technique Policy. Bankok:
Chulalongkorn Press.
Thunyawut Ratthanasak. (1999). Public Policy. Chiang Mai: Kanungnit Press.
PhakornPreeyakorn. (1995).PublicPolicyand Planning.Bankok: National Institute
of Development Administration.
_______. (1996). PolicyGovernment: The analysis problem and Sort out of The
Developing Country. Public Policy and Planning. Bankok: National Institude
of Development Administration.
Prapat Pinthoptang. (1998).99 Days of the Assembly of the Poor and History of
Protests in Thailand. Bangkok: Research and Textbook Production Center,
Krirk University
SukhothaiThammathirat Open University. (2001).Projectand Policy Analysis. (5th
Edition). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat University.
Wichain Chunchob. (2005). Public Policy. Bangkok: Ramkhamhaeng University.
Suppachai Yawaprapha. (2007).Public Policy.7thEdition. Bangkok: Chulalongkorn
University.
Sombhat Dumrongthunyawong. (2009). Public Policy:Concept, Analysis, and
Process.(FacultyofPublic Administration, National Instituteof Development
Administration).
Sompit Suksan. (2008). Public Policy and Planning. (Faculty of Humanities and
Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University).
SoytrakulThiwayanon Atmana. (2000).Public Administration. (4thEdition).Bangkok:
Thammasat University Press.
Siriwut Buranapin. (1997).Decision Strategy. Bangkok: SE-EDUCATION Public
Company Limited.
Anderson, JamesE. (2000).PublicPolicymaking: AnIntroduction. (4th ed).Boston:
Houghton Miffin.
Bentham, Jeremy. (1789).An Introduction to the Principles of Morals and
Legislation, 1996 edition, edited by J.H. Burns and H.L.A. Hart, Oxford:
Clarendon Press.
Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn. (1984).Policy analysis for the real world.
Oxford: Oxford University Press.
Dror,Y. (1968).PublicPolicy- makingRe-examined. SanFrancisco, CA: Chandles.
Dryzek, JohnS.,and StephenT.Leonard. (1988). Historyand DisciplineinPolitical
Science. American Political Science Review. 82(4),1245-1260.
Dye, Thomas R. (2002). Understanding Public Policy. (10thed). New Jersey:
Prentice-Hall.
Dye, Thomas R. (2002). Understanding Public Policy. (10thed). Englewood Cliffs,
New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Easton, David.
E.S. Quade. (1953). Analysis of Public Decisions. New York: Elsivier Science
Publishing Co.
Easton, David. [n.d.]. The Political System. New York: Knopf.
Ernest Dale. [n.d.]. Management:Theoryand Practice.Principlesofmanagement.
Harold D. Lasswell & Abraham Kaplan. (1970). Power and Society. New Haven:
Yale University Press.
John E., Milan J. Dluhy & Roger M. Lind. (1981). New Strategic Perspectives on
Social Policy. [Subtitle]:(Pergamon Policy Studies on Social Policy series).
Tropman Paperback: Pergamon Press, NY.
Jones, Charles O. (1981). Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood
Cliffs: Prentice.
Kingdon, John W. (2003). Agendas, Alternatives, and Public Policies. (2nd ed).
Addison-Wesley Educational.
Leonard, Robert.(2010). Von Neumann, Morgenstern, and theCreation of Game
Theory. Cambridge University Press.
Lindblom, Charles E. (1968). The Policy Making Process. Englewood Cliffs:
Prentice-Hall.
Lindblom, Charles E. (1980). The Policy Making Process.(2nd ed) . New Jersey:
Prentice-Hall.
Norman Beckman. (1977). Symposium on Policy Analysis in Government:
Alternatives to Muddling Through. Public Ad- ministration Review, 37, May/
June, n.d.
Pareto,Vilfredo. (1935).The Mind and Society [Trattato Di Sociologia Generale],
Harcourt, Brace.
Rawls, John B. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: MA, Harvard University.
Ripley, Randall B. & Franklin, Grace A. (1982). Bureaucracy and Policy Imple-
mentation. Illinois: The Dorsey.
Sharkansky, Ira. (1971). The Political Scientist and Policy Analysis. In Ira
Sharkensky.Policy Analysis inPoliticalScience. Chicaco: Markham Publishing
Company.
Vincent Ostorm & ElinorOstrom. (1971). Public Choice: A Different Approach to
the Study of Public Administration. Public Administration Review. 31(2).
William, W. Boyer. (1975). Implementation Analysis and Assessment. Policy
Analysis.1(3), summer.