การบริหารเชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุโ)
พระครูโสภณ พุทธิศาสตร์
สมศักดิ์ บุญปู่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร,
สร้างรูปแบบการบริหารเชิงพุทธบูรณาการ และเสนอรูปแบบการบริหารเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพฯ
ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ ในศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห์หลักพุทธ
ธรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 268 ชุด วิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงพรรณนาผลการการศึกษา พบว ่าแม้สถานศึกษา
มีผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารและการพัฒนาอยู่ในระดับดีมากแต่ก็ควรเพิ่มเติม
การประเมินผลโครงการและกิจกรรมให้เป็นระบบ ควรตรวจสอบการก�ำหนดเป้าหมายของ
โครงการให้ชัดเจนและด�ำเนินการประเมินผลโครงการให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนผลการศึกษารูปแบบการบริหาร
เชิงพุทธบูรณาการพบว่ามีแนวคิด5ด้านคือด้านวิชาการสามารถบูรณาการร่วมกับหลักอิทธิบาท,
ด้านบุคลากร สามารถบูรณาการร ่วมกับหลักพรหมวิหาร, ด้านกิจกรรมนักเรียน สามารถ
บูรณาการร่วมกับหลักไตรสิกขา, ด้านธุรการและการเงิน สามารถ บูรณาการร่วมกับหลัก
ธรรมาภิบาล, ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก สามารถบูรณาการร่วมกับหลักสังคห
วัตถุ นอกจากนี้ผู้บริหารควรใช้หลักการบริหารเชิงระบบซึ่งประกอบด้วย PDCA มาใช้ในการ
บริหารงาน และได้มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ PDCA ที่เรียกว่า “Buddhist
Smart Model” อันเป็นการบูรณาการร ่วมกันระหว ่างการบริหารการศึกษากับหลักพุทธ
ธรรม คือ1) S= Staff+พรหมวิหาร2) M=Money+ธรรมาภิบาล3) A=Academic+อิทธิบาท
4) R=Relationship+สังคหวัตถุ5) T=Talent+ไตรสิกขา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คัมภีร์สุดแท้. (2553). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการส�ำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก.
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม).
ภาวินีชินค�ำ. (2548). รูปแบบการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์เขต 1. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์).
Kumpee Suktae. (2010). The Development of Academic Administration for
Small School. (Doctoral Dissertation, Graduate School, Rajabhat Mahasara-
kham University).
Pawinee Chinkhum. (2005).TheFormatof Administration with Good Governance
of the Administrators in Secondary School in Office of the Basic Education
Commission Nakhon Sawan Area 1. (Master’s Thesis, Graduate School,
Nakhon Sawan Rajabhat University).