การใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับปัญหาการพูดและการ ฟังของนักศึกษามหาวิทยาลัย

Main Article Content

ทวีศักดิ์ ชูมา
อาภาภรณ์ บุลสถาพร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อที่จะตรวจสอบการใช้กลวิธีการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีกลุ ่มตัวอย ่างได้แก ่นักศึกษาสาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการคุณภาพน�้ำและได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอดแทรก
ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่4จ�ำนวน 56คน ภาคการศึกษาที่2 ปีการ
ศึกษา 2558 ด�ำเนินการวิจัยแบบการวิจัยเชิงส�ำรวจและสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประมาณ
โดยหาค่าความถี่และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
โดยใช้แบบสอบถามที่ปรับปรุงจาก Nakatani (2006) และ Amy Fang-Yen Hsieh (2014)
จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษากลุ่มเก่งใช้กลวิธีการใช้ค�ำ (word-oriented) กลวิธีต่อรอง
ในขณะสนทนา (negotiation for meaning while speaking) มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ในขณะที่
กลุ่มอ่อนใช้กลวิธีการใช้ไวยากรณ์(grammar-oriented)ส�ำหรับกลวิธีส�ำหรับการแก้ไขปัญหา
เพื่อรับมือกับการฟังภาษาอังกฤษนักศึกษากลุ่มเก่งและกลุ่มกลางกลวิธีต่อรองความหมาย
ในขณะพูด (negotiation for meaning while listening) และกลวิธีดูที่ใจความส�ำคัญ
(getting the gist) ส่วนกลุ่มอ่อนใช้กลวิธีรักษาการสนทนาให้ด�ำเนินต่อไป (conversation
maintenance) นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่านักศึกษาใช้พจนานุกรมในโทรศัพท์มือถือ
ไอแพด (iPad) และโปรแกรมช่วยแปลของกูเกิลในขณะที่เผชิญกับปัญหาการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amy Fang-Yen Hsieh. (2014). The effect of cultural background and language
proficiency on the use of oral communication strategies by second
language learners of Chinese. System, 45(1) :1–16.

Faucette, P. (2001). A Pedagogical Perspective on Communication Strategies.
Second Language Studies, 19(2 Spring) : 1-40.

Chuanchaisit, S. and Prapphal, k. (2009). A Study of English Communication
Strategies of Thai University Students. MANUSYA: Journal of Humanities,
Special Issue(17) : 101-126.

Kirkpatrick, A. (2010). English as an Asian lingua franca and the multilingual
modelof ELT.LanguageTeaching. Cambridge: Cambridge UniversityPress.

Nakatani, Y. (2006). Developing an Oral Communication Strategy Inventory. The
Modern Language Journal, 90(2) : 151-168.

Pinyonatthagarn, D. (2013). Globalization of English in ASEAN with Special
Emphasis on Thailand. In International Conference on Globalization and
the Teaching of English. October 19-20, 2013.

Trilling, B. and Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Leaning for life in our times.
n.p.: A Wiley Imprint.

Zhang, Ya-ni. (2007). Communication Strategies and Foreign Language Learning.
US-China Foreign Language, 5(4) : 43-48.