การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการเขียนประโยค Present Simple Tense ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน

Main Article Content

ชญาณ์นันท์ ปิติกรพวงเพชร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาอังกฤษก ่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน 2) เพื่อวัด
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกการเขียน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่1-2คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ปีการศึกษา
2/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจ�ำนวน 43คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบฝึก
ทักษะการเขียนประโยค Present Simple Tense โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนจ�ำนวน 6
แบบฝึก ท�ำการฝึกจ�ำนวน 6 ครั้ง แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 1 ชุด จ�ำนวน 30 ข้อ
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนข้อความที่ประกอบ
ด้วยประโยค Present Simple Tense ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียนและท�ำการสอนนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนข้อความ เมื่อท�ำแบบฝึกครบแล้วจึงท�ำการสอบ
หลังเรียน จากนั้นได้น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที(t- test) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2)
หลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนประโยค Present Simple Tense นักศึกษามีความพึง
พอใจในแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก (=4.29) เพราะมีความสามารถในการเขียนสูงขึ้นและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จักรพรรดิคงนะ. (2550). การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่น
ตอนต้น ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
จังหวัดนครปฐม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).
จักรพรรดิคงนะ. (2550). การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่น
ตอนต้น ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
จังหวัดนครปฐม. (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).
ทิภากรคงทวี. (2549).การพัฒนาการเขียนค�ำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 (รายงานการวิจัย). เชียงใหม่: โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีสุพรรณ ส�ำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่.
ประนอม สุรัสวดี. (2535). กิจกรรมและสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มณเฑียรอิ่นแก้ว. (2554).การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนและการอ่านข้อความที่ประกอบด้วยประโยคPastSimpleTense
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสาอ�ำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน (รายงานการ
วิจัย).ค้นเมื่อ7เมษายน 2557,จากhttps://www.slideshare.net/taxiboat/wijai#54-
วลัยพรอามาตย์. (2554). การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 1/3,1/4 โดยใช้แผนภูมิกราฟิก (รายงานการวิจัย).
ขอนแก่น: วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น.
สาคร พุทธผล. (2546). ค�ำศัพท์สอนอย่างไรให้ได้ผล. วารสารวิชาการ. 6(9) : 56-57.
สุทธิรา ปลั่งแสงมาศ. (2555). การพัฒนาทักษะด้านการเขียนค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3/3 และ 3/5. กรุงเทพฯ: โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี.
Gunter, M. et al. (1990). Instruction : A Model Approach. Massachusetts: Allynn
and Bacon.
Jakkrapat Kongna. (2007). The Development of English Reading Exercise about
Early Teenager for Grade 6 Student in Laungpocham Wattakonganusorn
School, Nakhon Pathom. (Master’s Thesis, Program in Education, Silpakorn
University).
Thipakorn Kongthawee. (2006). The Development of Organs Vocabulary Writing
by UsingWritingExercisefor Grade3Students. (Srisupan MunicipalitySchool,
Office of Municipality Education Chiang Mai).
Thanom Suratsawadee. (1992). English Activities and Materials for Elementary
Students. Bangkok: Chulalongkorn University.
MonthianInkaew. (2011).The DevelopmentofEnglishSkillstoEnhance Outcomes
by UsingReadingExerciseand PassageReading ContainingPastSimpleTense
For Grade 9 students in Weangsa School, Weangsa District, Nan. Retrieved
from April 7,2557, from https://www.slideshare.net/taxiboat/wijai#54-
Walaiporn Armart. (2011). The Development of English Writing Skill by Using
Graphic Diagramof IndustrialTechnologyVocationalStudents1/3,1/4. (Khon
Kaen Vocational College).
Sakorn Phutthapon. (2003). How to Succeed in Vocabulary Teaching. Academic
Journal, 6 (9), 56-57.
SutthiraPlungpaengmat. (2012).The DevelopmentofEnglishVocabulary Writing
of Grade 9/3 and 9/5. (Assumption College Thonburi).
Gunter, M. et al. (1990). Instruction : A Model Approach. Massachusetts: Allynn
and Bacon.