การวิเคราะห์ความผิดพลาดในงานเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษ : งานวิจัยจากชั้นเรียนในสภาพความหลากหลายของนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน

Main Article Content

ปริเทพ โคตรคำ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มุ่งรายงานผลความผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่เกิดขึ้นในแบบทดสอบย่อย
ในชั้นเรียนงานเขียนบรรยายภาพโดยใช้ทักษะสะสมทางการแปลภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ใช้ภาพและดนตรีคลอแทนข้อความปกติในการแปลเพื่อเอื้อต่อความเข้าใจในกลุ่มประชากร
นักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนวิชาการแปล
ภาษาอังกฤษ 1 ภาคเรียนที่ 2/2556 จ�ำนวน 36 คนอันประกอบด้วยความหลากหลายทาง
เชื้อชาติเพศ อายุและระยะเวลาการเรียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
หาข้อผิดพลาด Error Analysis งาน 34 ชิ้นของนักศึกษาไทยปรากฏข้อผิดพลาด 281 ครั้ง
แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักคือ (1) ประโยคที่ไม่สมบูรณ์และประโยคต่อเนื่อง คิดเป็น 140 ครั้ง
หรือร้อยละ 49.82 (2) ความหมายเรื่องการมีอยู่ (การใช้has/have แทนที่ there is/there
are) คิดเป็น 43 ครั้ง หรือร้อยละ 15.30 (3) การละและการเพิ่มองค์ประกอบอื่น ๆ คิดเป็น
49 ครั้ง หรือร้อยละ 17.44 และ (4) การสร้างภาษาแบบอื่น ๆ (ประเด็นการเชื่อมโยงแนวคิด
แนวคิดที่สับสน และอิทธิพลของโครงสร้างภาษาไทย) คิดเป็น 49 ครั้ง หรือร้อยละ 17.44

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ariningsih, Dwi. (2010). The effectiveness of using picture series to improve
the students’writing skill viewedfrom their learning motivation. Surakarta:
Sebelas Maret University.
Bhundit Chutwirot. (2014). The Development of Teacher Training by Using
Knowledge Management to Enhance English Teaching Skills for
Elementary School in Sakthong School. Journal of Humanities and Social
Sciences. 13(2), 33-49.
Chanwit Suripan. (2010). Using pictures to teach narrative writing in English
for the vocational education certificate students at Warinchamrab
Industrial and Community Educational College. (Master’s Independent
Study, Ubon Ratchathani Rajabhat University).
Faculty of Humanities and Social Sciences Ubon Ratchathani Rajabhat
University. (2011). Faculty of Liberal Arts, Department of English (Edited
Curriculum 2011). Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat
University.
Fasold, R. and Connor-Linton, J. (2006). An introduction to language and
linguistics. New York: Cambridge University Press.
Gass, S. and Selinker, L. (2008). Second language acquisition. New York:
Routledge.
Hewstone, M., Fincham, F. D. and Foster J. (2005). Psychology. Oxford:
Blackwell.
JS. (2016). Teaching adults. Retrieved 26 June 2016, from : https://www.
eslteachersboard.com/cgi-bin/articles/ index.pl?read=4284
Kasemsiri Wattano. (2014). Grammatical errors in writing paragraphs: A case
study of the third-year business English students, UbonRatchathani
Rajabhat University, Thailand. in The 4th UBRU International Research
Conference on “An Integration of ASEAN Local Wisdom to International”
(n.p.). Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat University.
Likhasit Suwannatrai. (2013). An analysis of grammatical errors of students
in Thai-English translation tasks: A case study of the second-year students,
Faculty of Liberal Arts, Department of Business English, Rajapark
College. In Rattana Panyapa (edit.), ASEAN : Consumerism, Religions,
Peace and Arts : Proceedings of the 1st National conference on Humanities
and Social Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences Ubon
Ratchathani Rajabhat University (415-430). Ubon Ratchathani: Ubon
Ratchathani Rajabhat University.
Naret Surasit. (2006). Translation Technique. Bangkok: P.S. Press.
Orrawan Budsadi. (2008). Teaching writing using present simple tense through
pictures to MattayomSuksa 1 students at NamyuenWittaya School,
UbonRatchathani. UbonRatchathani. (Master’s Independent Study, Ubon
Ratchathani Rajabhat University).
Witsanu Kobsiriphat. (2005). Translation: A linguistic approach. Mahasarakham: Mahasarakham University.