การศึกษาโวหารภาพพจน์ในบทเพลง : เพลงติดอันดับ 25 ในเว็บไซต์ songlyrics.com

Main Article Content

สุมาลินี ไชยศรีสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้โวหารภาพพจน์ในบทเพลงภาษาอังกฤษ
ที่ติดอันดับ 25 จากเว็บไซต์ songlyrics.com เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ผลการวิจัย พบว่า
ในการประพันธ์บทเพลง มีการใช้โวหารภาพพจน์ทั้ง 8 ประเภท ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์
อติพจน์ บุคลาธิษฐาน อวพจน์ นามนัย สัมพจนัย สมมุติภาวะ โวหารภาพพจน์ที่พบมาก
ที่สุด คือ อติพจน์และที่พบน้อยที่สุด คือ บุคลาธิษฐาน และอวพจน์การใช้โวหารภาพพจน์
เหล่านี้ช่วยท�ำให้บทเพลงน่าสนใจยิ่งขึ้น และผู้ประพันธ์สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกศราพร พรหมนิมิตกุล. (2555). ความงามของภาษาในเพลงลูกทุ่ง โดยศึกษาจากเพลงฮิต
ติดชาร์ตลูกทุ่งมหานคร ประจ�ำเดือนมีนาคม 2553. วารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 9(2), 100-83.
ประคอง เจริญจิตรกรรม. (2551). หลักการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
วัฒนชัย หมั่นยิ่ง. (2555). การใช้ภาษาภาพพจน์ในมหาเวสสันดรชาดก (กัณฑ์ทานกัณฑ์) ฉบับ
ภาษาเขมร. วารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9(1), 43-56.
อัญชลีทองเอม.กวีนิพนธ์และบทประพันธ์จากนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ.วารสารศิลปศาสตร์.
26-1 ,)2(13.
อุมาภรณ์สังขะมาน. (2555). การปนภาษาอังกฤษในเพลงเกาหลี. เบิกฟ้าเกาหลีสังคม
วัฒนธรรม ภาษา การสอน. ใน การประชุมวิชาการ เกาหลีศึกษา ครั้งที่ 2 (222-257).
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
Kirszner, L. G., & Mandell, R. S. (1991). Literature – reading, reacting, writing.
Orlando: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Suriya Wongpaisal, W. [n.d.] A Study of Figurative Language that Conveys
ConnotationRelated to American CulturalValuesin Countrysongs :The Case
of Taylor Swift. Humanity Journal of Kasetsart University. 20(1), 261-241.
Ketsara Pornpromnimitkul. (2012). The Beauty of Language in Folk Song: The
Studyfrom LookToong MahanakornRadioTop Chart in March2553. Journal
of Humanities Naresuan University. 9(2), 100-83.
PrakongJaroenjittrakum. (2008).LiteratureReview Priciples.Bangkok:Thammasat
University.
Watthanachai Munying. (2012). Simile in The Story of Vessantara (Thanna Kan:
Third Chapter of the Maha Chat) Khmer Edition. Journal of Humanities
Naresuan University.9(1), 43-56.
UnchaliThongem. (2013).Poetryand Literatureof IntrWho Does Good byStealth.
Journal of Liberal Arts. 26-1 ,)2(13.
Umaporn Sungkhaman. (2555). The Mix of English in Korean Songs. Experience
Korea: Society, Culture, Language, and Teaching. In the 2nd Conference of
Korean Study (222-257). Bangkok: Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng
University.
Kirszner, L. G., & Mandell, R. S. (1991). Literature – reading, reacting, writing.
Orlando: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Suriya Wongpaisal, W. [n.d.] A Study of Figurative Language that Conveys
ConnotationRelated to American CulturalValuesin Countrysongs :The Case
of Taylor Swift. Humanity Journal of Kasetsart University. 20(1), 261-241.