การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี: กรณีศึกษาสำรวจและจัดเก็บใบลานในพระอารามหลวง

Main Article Content

sunthorn worahan

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัด


อุบลราชธานี: การณีศึกษาสำรวจและจัดเก็บใบลานในพระอารามหลวง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา สำรวจ รวบรวม จัดหมวดหมู่ หนังสือใบลาน ในพระอารามหลวงในจังหวัดอุบลราชธานี  2) เพื่อทำนุบำรุงรักษา จัดเก็บห่อหุ้มให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  ปลอดภัย สามารถใช้ได้สะดวก  


ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมใบลานวัดศรีอุบลรัตนศาสดารามวรวิหารมีจำนวน 166 เรื่อง สามารถแยกหมวดหมู่ได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ พระธรรมวินัย พุทธประวัติ ชาดก นิทานพื้นบ้าน


ปูชนียสถาน เทศนาหลักธรรมคำสอน วัดมหาวนารามวรวิหาร หรือวัดป่าใหญ่พบวรรณกรรมใบลานจำนวน 213 เรื่อง สามารถแยกหมวดหมู่ได้  8 กลุ่ม ได้แก่ พระธรรมวินัย พุทธประวัติ สาวกประวัติ ชาดก นิทานพื้นบ้าน เรื่องเล่า บันทึกพงศาวดาร ตำราเกร็ดความรู้ เทศนาหลักธรรมคำสอน          วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พบวรรณกรรมใบลานจำนวนมากและมีหลายภาษาที่ใช้จารได้แก่ อักษรไทยน้อย อักษรธรรม และอักษรขอม ที่จารด้วยอักษรไทยน้อยพบ 114 เรื่อง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ พระธรรมวินัย ชาดก ตำราเกร็ดความรู้ เทศนาหลักธรรมคำสอน ที่จารด้วยอักษรธรรมพบ 104 เรื่อง แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ พระธรรมวินัย สาวกประวัติ ชาดก นิทานพื้นบ้าน ปูชนียสถาน ตำรา เทศนาหลักธรรมคำสอน และที่จารด้วยอักษรขอมพบ 267 เรื่อง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ พระธรรมวินัย ชาดก นิทานพื้นบ้าน เทศนาหลักธรรมคำสอน ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบและอนุรักษ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์


.   คำสำคัญ ของการวิจัย ภูมิปัญญาหนังสือใบลาน  สำรวจ รวบรวม ทะนุบำรุง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

บำเพ็ญ ณ อุบล. (2547). เล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

มนัส สุขสาย. (2558, 25 มีนาคม). ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์.
วราวุธ ผลานันต์และคณะ. (2556). พิพิธภัณฑ์ล้ำค่าในวัดสุปัฏนารามวรวิหาร. ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครู.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี. (2552). อุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์. อุบลราชธานี : ยงสวัสดิ์
อินเตอร์กรุ๊ปจำกัด.
สุมิตรชา ซาเสน. (2560, 20 เมษายน). ผู้เชี่ยวชาญด้านใบลาน. สัมภาษณ์.
อรทัย เลียงจินดา และคณะ. (2544). โครงการศึกษารวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบลาน
จังหวัดอุบลราชธานี. สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนอุดหนุนประจำปี 2543-
2544.
.
References

Bumpen Naubon. (2004). Story of Ubon Ratchathani Province. Ubon Ratchathani : Ubon
Ratchathani University Printing House.
Manut Suksai. (2015, 25 April). Local Scholars. Interview.
Office of Ubon Ratchathani Culture. (2009). Ubon, a City of Scholars, Ubon Ratchathani :
Yongsawat Intergroup
Orathai et al. (2001). A Project for Studying, Compiling and Building the Database of the Palm-Leaf
Scripture in Ubon. Office of Ubon University Academic Sources. Budget for the year 2000-2001.
Sumitcha Sasen. (2017). Experts on Palm-leaf Scriptures. Interview.
Warawuth Phalanun. (2013). Valuable Museum in Watsupattana. Center of Arts and Culture of
Teachers Training College.