ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

Main Article Content

Rapassak Hetthong

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากมัคคุเทศก์จำนวน 138 คนและใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเก็บข้อมูลจากบริษัทนำเที่ยวจำนวน 23 คน ผลการศึกษาพบว่ามัคคุเทศก์ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมากที่สุด ซึ่งได้แก่การเขียนจดหมายธุรกิจและการเขียนบันทึกข้อความ การเขียนข้อความเพื่อให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว และการเขียนอีเมล นอกจากนี้ยังพบว่ามัคคุเทศก์ส่วนใหญ่มีปัญหาทักษะการฟังภาษาอังกฤษซึ่งได้แก่การฟังสำเนียงภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียมากที่สุด จากการสัมภาษณ์พบว่าเจ้าของบริษัทนำเที่ยวต้องการให้มัคคุเทศก์มีความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการปฏิบัติงานของตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ฐานเศรษฐกิจ. (2561). 6 เดือนแรกของปี 2561 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการขยายตัวสูงถึง 12.46%. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 จาก http://www.thansettakij.com/content/298869
ธีทัต พิทักษ์พงศ์พันธุ์. (2559). การศึกษาความต้องการด้านทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานสายการบิน.
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 11, ฉบับพิเศษ, หน้า 37-54.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎ
อุบลราชธานี.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย. (2559). แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
(พ.ศ.2561-2564).
Al-Khatib, M. A. (2005). English in the workplace: An analysis of the communication needs of tourism
and banking personnel. Asian EFL Journal, 7(2), 174-195.
Aunruen, R. (2005). Needs analysis of English for travel agents in Chiang Mai. Master’s thesis,
Kasetsart University.
Chamnankit, P. (2015). The needs of English language skills among receptionists at boutique hotels
in Bangkok. Master's research paper, Thammasat Univertsity, Bangkok.
Charunsri, K. (2011). The needs and problems of English Languages Skills for the hotel front office
staff in Chinatown, Bangkok. Master's research paper. Thammasat Univertsity, Bangkok.
Davidoff, M. (1994). Contact Customer Service in the Hospitality and Tourism Industry. New Jersey:
Prentice Hall Career and Technology.
Gass, J. (2012). Needs analysis and situation analysis: designing an ESP curriculum for Thai nurses.
English for Specific Purposes World. 36(12).
Hutchinson, T. & A. Water. (1987). English for specific purposes: A learning centred approach.
Cambridge: Cambridge University Press.
Kaewpet, C. (2009). Communication needs of Thai civil engineering students. English for Specific Purposes. 28: 266-278.
Khamkaew, S. (2009). Needs and problems in English Listening and Speaking Skills: A case study of
the Metropolitan police officers at counter service at Chana Songkram Station. Master's
thesis. Srinakharinwirot University, Bangkok.
Prachanant, N. (2012). Needs analysis on English language use in tourism industry. Procedia - Social
and Behavioral Sciences, 66, 117-125.
Scott, B. 1996. The Skills of Communicating. Cambridge. Cambridge University Press.