การมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

สุวิน ศรีเมือง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีและศึกษาความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 353 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและจัดลำดับความสำคัญของค่าดัชนีจัดเรียงลำดับความต้องการ  ผลการวิจัยพบว่า สภาพการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการใช้ประโยชน์เครือข่ายอยู่ในลำดับแรก   ผลการเปรียบเทียบจำแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน10,000 บาท  ส่วนแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 1) ด้านการก่อรูปเครือข่ายควรใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน 2) ด้านการจัดระบบบริหารเครือข่ายควรจัดผังและกำหนดบทบาทความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆให้ชัดเจน  3) ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย ควรสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความรู้ใหม่ สร้างแนวทางปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน และ 4) ด้านการธำรงรักษาเครือข่ายควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและครบวงจร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์. (2553). การจัดการเครือข่าย: กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา.กรุงเทพมหานคร:สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา.
ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย. (2561). ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.[ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ 15
กรกฏาคม 2562, จากhttp://kanchanaburi.kapook.com/ท่าม่วง/ท่าล้อ)
สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสรี พงศ์พิศ. (2558). เครือข่าย:ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้นชุมชนเข้มแข็ง.กรุงเทพฯ:เจริญวิทย์การพิมพ์.
เสรี พงศ์พิศ. (2558). วัฒนธรรมองค์การของโลกยุคใหม่ เครือข่าย ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้นชุมชน
เข้มแข็ง.กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.
Starkey, Paul. (1997). Networkingfor Development. London: IFRTD (The International Forumfor
Rural Transport and Development).
Yamane, Taro. (1973). Statistics, An Introductory Analysis(3nd ed.). New York: Harper &Row.