ส่วนประสมทางการตลาด การจัดการความปลอดภัยและคุณภาพที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

อัยรดา พรเจริญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด การจัดการความปลอดภัยและคุณภาพที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด การจัดการความปลอดภัยและคุณภาพที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มประชากรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 385 คน (Cochran, 1953) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ .960 สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-Test และการทดสอบค่า F-Test ใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สถิติการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 2) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นด้านกระบวนการ และด้านความปลอดภัยต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพแตกต่างกัน อาชีพแต่งต่างกันมีความคิดเห็นด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านคุณภาพแตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย