ชื่อพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร : การเปรียบเทียบชื่อของเพศชายและเพศหญิง

Main Article Content

Penprapa Singsawat

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาษา กลุ่มความหมาย ความเชื่อและค่านิยมของชื่อพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของเพศชายและเพศหญิง จาก 5 ปีพุทธศักราชที่ขอชื่อพระราชทานมากที่สุด ได้แก่ พ.ศ.2520 พ.ศ.2522 พ.ศ.2529 พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2514 จำนวน 1,179 รายชื่อ


          การศึกษาลักษณะภาษาด้านพยางค์พบตั้งแต่จำนวน 1 พยางค์ ถึง 5 พยางค์ การศึกษาโครงสร้างชื่อพบตั้งแต่ 1 หน่วยศัพท์ ถึง 3 หน่วยศัพท์ การศึกษาที่มาของภาษาพบภาษาที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤตมากที่สุดทั้งชื่อของเพศชายและเพศหญิง และที่มาของภาษาที่พบน้อยที่สุดของเพศชาย คือ ภาษาเขมร และภาษาไทยผสมเขมร ส่วนที่มาของภาษาที่พบน้อยที่สุดของเพศหญิง คือ ภาษาเขมร


          การศึกษากลุ่มความหมายพบกลุ่มความหมายความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง มากที่สุดทั้งเพศชายและเพศหญิง กลุ่มความหมายที่พบน้อยที่สุดของเพศชาย คือ กลุ่มความหมายคุณลักษณะและคุณสมบัติและกลุ่มความหมายเมือง แคว้น ส่วนของเพศหญิงพบน้อยที่สุดคือกลุ่มความหมายลำดับและจำนวน ความเชื่อและค่านิยม พบมากที่สุดคือความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง ทั้งของเพศชายและเพศหญิง ความเชื่อและค่านิยมที่พบน้อยที่สุดของเพศชาย คือ ความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติ ของเพศหญิงพบน้อยที่สุดคือเกียรติยศและอำนาจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย
ประวัติผู้แต่ง

Penprapa Singsawat, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารอ้างอิง

กฤติกา ชูผล. (2554). ชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
กอบโชค อินทรวิสิฐ. (2551). ตั้งชื่อ เช็คดวง ทิศทางแห่งความร่ำรวย. นนทบุรี : สำนักพิมพ์ ไอยรา.
จริญญา ธรรมโชโต. (2540). การศึกษาภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อเล่นของคนไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นฤมล รัตน์อ่อน. (2554). ความหมาย ความเชื่อ และค่านิยมที่สะท้อนจากการตั้งชื่อนักเรียนตำบลท่าคล้อง ช้าง จังหวัดเลย. ปริญญานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปานทิพย์ มหาไตรภพ. (2545). นามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงเดือน คัยนันทน์. (2547). การตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคลในภาษาไทย.วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรางคณา สว่างตระกูล. (2540). การศึกษาภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อของคนไทยในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์. (2560). ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489 – 2559 เล่ม 1.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์. (2560). ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489 – 2559 เล่ม2.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.