การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว โดยชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา

Main Article Content

สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประชาชนท้องถิ่นชุมชนเกาะยาว
น้อย จังหวัดพังงา 2) การรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวของประชาชนท้องถิ่น เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
และ 3) กำหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวด้านสังคมวัฒนธรรม เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
โดยใช้การประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนท้องถิ่นเกาะยาวน้อย
จังหวัดพังงา ด้วยการกำหนดสัดส่วนและเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ จำนวน 340 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท้องถิ่นชุมชนเกาะยาวน้อยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง
51-60 ปี ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยอ้อม เช่น รับจ้างทั่วไป และประมง และคิดเห็นว่า
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีจำนวนน้อยกว่าที่ต้องการ โดยประชาชนท้องถิ่นชุมชนเกาะยาวน้อยมีค่าเฉลี่ยการ
รับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเท่ากับ -0.23 (S.D. = 0.28) ซึ่งหมายถึงมีการรับรู้ถึงผลกระทบทางลบจาก
การท่องเที่ยว เมื่อศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยการประเมินค่า
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน การสอบถามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยอมรับได้ และการกำหนดระดับการรับรู้
ผลกระทบที่ยอมรับได้ พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมเท่ากับ 333-559 คนต่อวัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับจำนวนนักท่องเที่ยวบนเกาะยาวน้อยในเดือนพฤศจิกายน 2561 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวปัจจุบันอยู่ใน
ระดับขีดความสามารถในการรองรับที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Afthanorhan, A., Awang, Z., and Fazella, S. (2017). Perception of Tourism Impact and Support Tourism Development in Terengganu, Malaysia. Social Sciences 6:106
Anuar, ANA., Ridzuan, F.H., Jaini, N.,Sulaiman, F.C. and Hashim, N.L. (2019). The Impact of Overtourism Towards Local Community in Heritage City. Journal of Tourism & Hospitality Vol. 8 Iss. 3 No: 406 (P.1-5) https://www.longdom.org/open-access/the-impact-of-overtourism-towards-local-community-in-heritage-city.pdf
Cronbach, L. J. (1972). Essential of Psychological Testing. (3 rd ed.) New York: Harper and Row.
Goodwin, H. (2017). The challenge of Overtourism. Responsible Tourism Partnership Working Paper 4. October 2017. Retrieved from https://haroldgoodwin.info/pubs/RTP'WP4Overtourism01'2017.pdf
Goodwin, H. (2019). Overtourism: Causes, Symptoms and Treatment. Tourismus Wissen. Retrieved from https://responsibletourismpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/TWG16-Goodwin.pdf
Johnson, J. (2004). Impacts of Tourism-relaed In-migration: the Greater Yellowstone Region. Environmental Impact of Ecotourism. UK: Biddles
Koh Yao Noi Subdistrict Administration Organization. (2015). General information Retrieved from
http://www.yaonoi.go.th/html/new-menu-1-view.asp?action=2&id=40. [in Thai]
Matichon online. (2020, March 2). Win exports, comeback, recovery era. After the Covid-19 traction fall to stand!!. Matichon. Retrieved from https://www.matichon.co.th/economy/eco-report/news_2019037 [in Thai]
Meechat, W. (2013). Public organization management behavior. (3 rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University [in Thai]
Milano, C., Cheer, J., & Novelli, M. (2018). Overtourism: A growing global problem. The Conversation, July 18, 2018. Retrieved from https://theconversation.com/overtourism-a-growing-global-problem-100029
Ministry of Tourism and Sports. (2020). The amount and income of foreign tourists monthly 2016 – 2019. Retrieved from https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=585. [in Thai]
Monson, P. (2003). Tourism Impact Planning and management. USA: Elsevier
Office of the National Economics and Social Development Council. (2020). 4th quarter GDP 2019 Retrieved from
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9892&filename=QGDP_report [in Thai]
Shelby, B., & Heberlein,T.A,. (1986). Carrying Capacity in Recreation Settings. USA, Oregon State University.
Suparatpreecha, V. (2010). Social and Cultural Impact of Tourism in Wat Ket Community, Chiang Mai Province. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
TNN. (2020, March 4). Exclusive Content: Ecotourism Buoyancy in Thailand, year 63, fighting the Covid-19 virus. TNN Thailand. Retrieved from https://www.tnnthailand.com/content/30411 [in Thai]
Tuntijareankit, P. (2005). Progress and future direction of Koh Yao Noi. In Ecotourism Club Seminar by Koh Yao Noi Community Report. Tourism for Life and Nature Project, Bangkok [in Thai]
Viboonthanekol, S. (2019, September 3). Thai tourism challenge Problem of overtourism. Bangkokbiznew.com. Retrieved from
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/648128 [in Thai]
Yamane, T. (1967). Statistics, An Introductory Analysis (2nd Ed.). New York: Harper and Row.