การสร้างชุดฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยตนเอง โดยใช้กูเกิ้ล ทรานสเลท A Development of Self-Training Package on Listening and Speaking Business English Using Google Translate

Main Article Content

จักรพงษ์ ทองผาย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจโดยใช้กูเกิ้ล
ทรานสเลท 2) สำรวจความคิดเห็นต่อกระบวนการสร้างชุดฝึก และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
แลกเปลี่ยนการใช้ชุดฝึก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เลือกโดยสุ่มแบบเจาะจง
จำนวน 40 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อกระบวนการสร้างชุดฝึก และ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการแลกเปลี่ยนการใช้ชุดฝึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อคำถามปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับประโยชน์
ด้านทักษะการพูดและการเรียนรู้ มากกว่าด้านระบบการทำงานของกูเกิ้ล ทรานสเลท และด้านประโยชน์
และข้อเสนอแนะ นักศึกษาจะรู้สึกท้าทายเมื่อต้องพยายามออกเสียงใหม่หลายครั้ง และมั่นใจในการออก
เสียงมากขึ้นหากกูเกิ้ล ทรานสเลทจับเสียงพูดได้ครบและถูกต้อง ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจสำคัญในการเรียนรู้แบบ
นำตนเอง ทั้งนี้กูเกิ้ล ทรานสเลท เหมาะกับการฝึกพูดที่เน้นเฉพาะวลีหรือประโยค มากกว่าการสร้างบท
สนทนา ส่วนความพึงพอใจต่อการแลกเปลี่ยนการใช้ชุดฝึกอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยชุดฝึกนี้สามารถใช้
ฝึกฟังและออกเสียงตามได้ เนื่องจากมีการออกเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง และบทสนทนาทางธุรกิจก็มี
คำศัพท์และวลีที่น่าสนใจ แต่อาจเหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ เนื่องจากกูเกิ้ล
ทรานสเลทมีข้อจำกัดในการเว้นวรรคระหว่างบทสนทนาและมีเสียงพูดของคนเพียงคนเดียว อาจทำให้ผู้ฟัง
สับสนและจับใจความได้ยาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กมล เกตุพันธ์ และ วราภรณ์ ศรีเพ็ชรพันธุ์. (2559). ทัศนคติ พฤติกรรมและปัญหาการใช้ “กูเกิ้ล ทรานสเลท” (Google Translate) ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 8(1), 79-96.
ครูอาชีพ. (2563). แนะนำ 5 แอปฟรีฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง. สืบค้นจาก https://www.kruachieve.com/เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2563.
คัมภีรภาพ คงสำรวย, ไพโรจน์ บัวสุข, เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์, ศักดิพงษ์ โสภาจร และ สมควร ข่าสะโปน. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. วารสารแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, 15(1), 143-154.
เคน มหาชนะวงศ์ และ นิธิดา อดิภัทรนันท์. (2562). การใช้แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนชำติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(1), 205-210.
ธีรวัฒน์ โคตรหานาม และ ไพสิฐ บริบูรณ์. (2559). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้คลิปภาพยนตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 8(23), 39-48.
ปวีณนุช พุ่มจิต และ อังค์วรา เหลืองนภา. (2562). การใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2. วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หน้า 552-561.
พรรณี โรจนเบญจกุล, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง และ ชาญเดช เจริญวิริยะกุล. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. วารสารสมาคมนักวิจัย, 23(2), 203-214.
ภูริวัจน์ วงค์เลย. (2554). กลวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรคนไทยในโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ จังหวัดเชียงใหม่. รายงานการค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อริศรา สุขขวัญ. (2557). ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาในการใช้โปรแกรม Google Translate. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
เอษณ ยามาลี, นันทา เดชธรรมฤทธิ์ และ อิสยาภรณ์ พิทยาภรณ์. (2561). การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งพาตนเองกับความเข้าใจที่แท้จริงสําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย. รายงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561. วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561. จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต. หน้า 1828-1841.
About Google Translate. (2020). About Google Translate. สืบค้นจาก
https://translate.google.com/intl/en/about/. สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2563
Bahri, H., and Mahadi, T. S. T. (2016). Google Translate as a Supplementary Tool for Learning Malay: A Case Study at Universiti Sains Malaysia. Advances in Language and Literary Studies, 7(3), 161-167.
Jaganathan, P. (2014). An analysis of Google Translate Use in Decoding Contextual Semanticity among EFL Learners. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(9), 1-13.
Zulkifli, S. R. M. (2019). A Qualitative Study: The Use of Google Translate among English Education Department Students. Bachelor of Arts in English Language Education, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
Indonesia. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/.