สมรรถนะทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Main Article Content

วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์
อรุณี สัณฐิติวณิชย์

บทคัดย่อ

        สมรรถนะของบุคลากรเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขัน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีภารกิจสำคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
ในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และการบริการ
วิชาการ จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงจำเป็นต้องระบุ
สมรรถนะทางการวิจัยขององค์การ เพื่อนำไปสู่การบริหารและพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันต่อไป
จากการสำรวจเอกสาร และสัมภาษณ์หัวหน้าโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า
จากหัวเรื่องโครงการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา นาโน ยาง และ
การท่องเที่ยว และมีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่วิจัยหลัก
สมรรถนะทางการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1) สมรรถนะการ
จัดหาทุน ได้แก่ การเขียนข้อเสนอโครงการให้ตอบโจทย์ ความเชี่ยวชาญในสาขา และการมีเครือข่าย
2) สมรรถนะการบริหารโครงการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในสาขา การบริหารทีม ความรู้และทักษะการบริหาร
งบประมาณ และ 3) สมรรถนะในการเผยแพร่ หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย
และใจรัก
ภาพรวมปัญหาและอุปสรรค ส่วนมากเป็นปัญหาเรื่องเวลา ทักษะ การขาดความพร้อมของนักวิจัย
ขาดผู้ช่วยแปลภาษา ระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ ระบบบริหารงานวิจัย และแหล่งตีพิมพ์
สิ่งท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัยต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ จำเป็นยิ่งที่จะต้องวางระบบการจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก โดยเฉพาะการคงรักษาคนเก่ง ระบบสนับสนุนการบริหารงานวิจัย และการบริหาร
งบประมาณด้วย


คำสำคัญ: สมรรถนะทางการวิจัย การพึ่งพาทรัพยากรด้านงบประมาณในการวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Daft, Richard L. (2007). Understanding the Theory and Design of Organizations. OH: Thomson South Western.
นิสดารก์ เวชยานนท์. (2549). Competency-Based Approach. กรุงเทพฯ: กราฟิโก ซิสเต็มส์.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567). สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม2562 จาก :.http://www.ubu.ac.th/web/files_up/ 00003f2019 1008 13124822.pdf.
สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2563). รายชื่อโครงการวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2561 (ไฟล์เอกสาร).
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (11 กันยายน 2556). สร้างระบบอุปถัมภ์หรือไม่? คำถามถึงหลักสูตรชนชั้นนำ. แนวหน้า. สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2563 จาก https://www.naewna.com/scoop/68052.