มาตรการทางกฎหมายและข้อบกพร่องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบเชิงบูรณาการในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

กฤษฎา เอี่ยมละมัย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงกฎหมาย มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ แนวทางปฏิบัติในชุมชนในการแก้ปัญหาจัดสรรน้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายและข้อบกพร่องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบเชิงบูรณาการในพื้นที่นอกเขตชลประทาน แนวทางการแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนกันในการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการน้ำ แนวทางในการเสนอมาตรการระงับข้อพิพาทหรือข้อตกลงชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยมีกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาคือกลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการออกแบบสอบถาม จำนวนรวมกันไม่ต่ำกว่า 300 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงแบบกลุ่ม จำนวน 100 คน โดยทำการศึกษาระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2563 โดยมีเครื่องมือการวิจัยได้แก่การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม


การวิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผ่านกรอบแนวคิดซึ่งใช้ทฤษฎีธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำ การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรนอกเขตชลประทานส่วนใหญ่มีการจัดสรรน้ำโดยตกลงกันเองระหว่างผู้ใช้น้ำ และใช้กฎเกณฑ์ตามกฎหมายในการระงับข้อพิพาทเรื่องน้ำน้อย (ร้อยละ2.3-9.5) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยบางส่วนว่าการแก้ปัญหาจัดสรรน้ำของชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงลำพังได้ ต้องอาศัยมาตรการอื่นๆ เช่น ข้อตกลงชุมชน หลักการธรรมาภิบาลในการจัดการน้ำ ในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีวินัยการใช้น้ำควบคู่ไปด้วย


การศึกษาข้อบกพร่องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ พบว่า การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ้ำซ้อนกันเองการมีหน่วยงานราชการที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องในการจัดการน้ำ แต่ไม่มีเจ้าภาพเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ การตรากฎหมายที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผลประโยชน์หรือการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่


สำหรับแนวทางในการเสนอมาตรการระงับข้อพิพาทหรือข้อตกลงชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน มีว่าการจัดทำธรรมนูญจัดการน้ำท้องถิ่นเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เป็นการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้วยแนวทางสมานฉันท์โดยกลุ่มบุคคลในชุมชนเอง โดยหลักการ 3L ทั้งนี้ให้ดำเนินงานตามโมเดลการสร้างเครือข่ายจัดการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับน้ำระดับชุมชน ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การจัดการข้อพิพาทในแหล่งน้ำชุมชน 2)การจัดการข้อพิพาทในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3)การระงับข้อพิพาทแบบสมานฉันท์ เมื่อเกิดข้อพิพาทที่มีผลกระทบกับชุมชนหลายชุมชนตั้งแต่ 2 ชุมชนขึ้นไป 4)การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับน้ำในจังหวัด และ5)การระงับข้อพิพาทในเครือข่ายการจัดการน้ำ


แนวทางปรับปรุงข้อบกพร่องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ เห็นควรให้มีการกำหนดรายละเอียดในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำในเรื่องสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กำหนดให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการน้ำในท้องถิ่น การจัดระบบเหมืองฝาย การบำรุงรักษาเหมืองฝายในท้องถิ่น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำยังไม่ได้กำหนดวิธีการคุ้มครององค์ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีเรื่องน้ำของชุมชนอย่างไร จึงเห็นควรให้มีการกำหนดรายละเอียดให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรในการสร้างเหมืองฝายด้วยวิธีการรูปแบบใหม่โดยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

กฤษฎา เอี่ยมละมัย, chiangmai rajabhat university

ชื่อ                                 กฤษฎา เอี่ยมละมัย

วัน เดือน ปี เกิด            23 มิถุนายน 2521

ตำแหน่งปัจจุบัน           อาจารย์ประจำ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา          สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2538

                                      สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ  ปีการศึกษา 2544

                                      สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ปีการศึกษา 2549

                                      สำเร็จการศึกษา Master of Laws in Global Business Laws (LL.M.) La Trobe University, Australia (2010)

                                      สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554

 

ผลงานวิชาการ          1) เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ (Business Law) ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ.2556

                                    2) โครงการวิจัยเรื่องความรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดแทรกในวิชากฎหมาย: กรณีศึกษาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ (2556)

                                     3) โครงการวิจัยเรื่องสิทธิการร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกัน (Ride Sharing) ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), (2560).

                                      4) บทความวิชาการเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเปรียบเทียบในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำเสนอต่อการประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งที่ 1: “คนและทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน: การเปลี่ยนแปลง ? การปรับตัว ? และ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ?”  ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561 ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

                                      5) Legal Measures to Resolve the Loan Shark Problems: A Comparative Study between Thailand, Republic of the Union of Myanmar and Lao People’s Democratic Republic (in Thai), MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 8(1), 185-228.

                                      6) บทความวิชาการเรื่องมาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทยโดยมุมมองกฎหมาย, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562).

References

Anna Lukasiewicz, Stephen Dovers,Libby Robin,Jennifer McKay,Steven Schilizzi Sonia Graham. Natural Resources and Environmental Justice: Australian Perspectives. Victoria: Csiro Publishing, 2017.
Environnet. ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม . กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2560. http://www.environnet.in.th/archives/1480 (20 ก.ย. 2560 ที่เข้าถึง).
Global Water Partnership (GWP). “Institutional Roles (B).” The Enabling Environment. Global Water Partnership. 2003. http://www.gwp.org/en/ToolBox/TOOLS/Institutional-Roles/ (2018 Dec. 12 ที่เข้าถึง).
Håkan Tropp. What is Water Governance? The Water Governance Facility (WGF). 2017. http://watergovernance.org (2017 Sep. 22 ที่เข้าถึง).
Jeffrey Smith. “A précis of a communicative theory of the firm.” Business Ethics A European Review, 13 (2014): 317.
John Cohen and Norman Uphoff. “Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity.” World Development, 8 (1980): 213-235.
Mark W. Rosegrant,Ruth Suseela Meinzen-Dick Ariel Dinar. “Water Allocation Mechanisms: Principles and Examples.” World Bank Publications , 1997: 3.
OECD. OECD Principles on Water Governance. 2015. www.oecd.org/governance/oecd-principles-onwater-governance.htm. (20 Nov. 2018 ที่เข้าถึง).
P. and Hall, A.W. Rogers. “Effective Water Governance.” แก้ไขโดย Technical Committee. TEC Background Papers No. 7. Stockholm: Global Water Partnership, 2003.
Rajan G. and L. Zingales. The Governance of the New Enterprise in X. Vives (ed.) Corporate Governance: Theoretical and Empirical Perspectives. New York: Cambridge University Press, 2000.
SIWI. “Issue sheet: Water governance.” UNDP-SIWI Water Governance Facility. Stockholm: SIWI, 2016. 1-2.
Stein, R Iza.A. Rule, Reforming water governance. แก้ไขโดย International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Gland: The International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2009.
Wolfgang H Reinicke. “The Other World Wide Web: Global Public Policy Networks.” Foreign Policy, 117 (1999): 44-57.
กรมทรัพยากรธรณี. แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ตําบลบ้านแม อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556, 4-2.
กฤษฎา บุญชัย. “แนวคิดชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและการก่อเกิด LDI.” ldi.or.th. แก้ไขโดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. 2016. http://www.ldi.or.th/2016/ (25 ก.ย. 2561 ที่เข้าถึง).
—. ประชาสังคม:พื้นที่สาธารณะที่ประชาชนจัดการกันเอง. กรุงเทพฯ, 2542.
กองบรรณาธิการ. “ชาวอำเภอสันป่าตองพอใจ ทหารสั่งให้หยุดขุดลอกลำน้ำขาน.” เดลินิวส์, 23 พ.ย. 2559.
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการจัดหางาน. กรุงเทพฯ: กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2550.
ข่าวไทยพีบีเอส. คลี่ร่างพ.ร.บ.น้ำ 3 กลุ่มใครได้ประโยชน์ "จ่ายเพิ่ม" ค่าใช้น้ำ. 2560. https://news.thaipbs.or.th/content/265834 (5 ก.ย. 2560 ที่เข้าถึง).
โครงการชลประทานเชียงใหม่. เขตพื้นที่รับผิดชอบ. เชียงใหม่: สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2561.
—. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ. 2561. http://www.irricm.net/ (5 มี.ค. 2561 ที่เข้าถึง).
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา. ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/2562. ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำ, เชียงใหม่: กรมชลประทาน, 2562.
จุฑารัตน์ แก้วกัญญา. สรุปสาระสำคัญกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556, 8.
จุฬีวรรณ เติมผล. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย. แก้ไขโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561.
ชนาวัชร อรุณรัตน์. “การประเมินศักยภาพองค์กรลุ่มน้ำ.” วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม), 1 (มีนาคม 2558): 38.
ชลธิชา ต๊ะทองด้วง. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยรัฐในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557, ง.
ชูโชค อายุพงศ์. แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่, หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ , คณะวิศวกรรมศาสตร์, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เชาวลิต สิมสวย. รูปแบบสถาบันเพื่อการจัดการน้ำชุมชน กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ขานจังหวัดเชียงใหม่. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาวางแผนภาคและเมือง, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ตัวแทนองค์กรผู้ใช้น้ำตำบลทุ่งสะโตก, สัมภาษณ์โดย คณะผู้วิจัย. การสัมภาษณ์และการทำประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนองค์กรผู้ใช้น้ำ เชียงใหม่: ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก, (29 ม.ค. 2563).
ถวิลวดี บุรีกุล. พลวัตรการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 1. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด, 2552.
ทศพล สมพงษ์. ประชาธิปไตยชุมชนจากแนวคิดสู่การจัดการ. กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2555.
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งสะโตก. 2561. http://www.thungsatok.go.th/ (3 เม.ย. 2561 ที่เข้าถึง).
เทศบาลตำบลยุหว่า. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560. แผนอัตรากำลัง , เชียงใหม่: เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, 2558, 16.
ประเสริฐ ณนคร. มังรายศาสตร์. กรุงเทพฯ: พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงโหตรกิตยานุพันธ์, 2514.
ปัญหาการมอบอำนาจ “เจ้าท่า” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ที่ มท 0804.5/ว.3792 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย, 12 พฤศจิกายน 2547).
พิทักษ์ ศศิสุวรรณ. “การศึกษาบทบัญญัติมังรายศาสตร์เพื่อสังเคราะห์เจตนารมณ์กฎหมาย.” วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ 2, 2 (2561): 34.
พิมพ์กานต์ เลอเบล. การจัดการอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปิงตอนบนเพื่อให้เกิดความมั่นคงในสังคมและลดความเสี่ยงทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551, 110.
มงคล จินดาธรรม. การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร, บัณฑิตวิทยาลัย, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.
มิ่งสรรพ์ และคณะ ขาวสอาด. แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย เล่ม 1. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544.
มูลนิธิชัยพัฒนา. ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมล้น. 2559. http://www.chaipat.or.th/concept-and-theory-development/ theory-of-flooding-problems.html. (20 ธ.ค. 2561 ที่เข้าถึง).
—. หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจาง. 2559. http://www.chaipat.or.th/concept-and-theory-development/bile-alengm-waste.html (20 ธ.ค. 2561 ที่เข้าถึง).
รติตา แก้วจุลกาญจน์. สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำ. โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางและมาตรการรับรองสิทธิชุมชนที่เป็นการปกป้องคุ้มครองสุขภาวะของประชาชน, กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพและมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2554, 5-6.
รายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน้ำ. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560.
รุจิภรณ์ เตจ๊ะ. ชาวนาที่เชียงใหม่ หันมาปลูกหอมแดง พืชที่ใช้น้ำน้อย แทนการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง. เชียงใหม่: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่, 2562.
ธวัชชัย ติงสัญชลี และคณะ. การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ: น้ำท่วม น้ำแล้ง และแผ่นดินถล่ม. โครงการวิจัย, กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
วาสนา สุขกุล, น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล. “การจัดการความขัดแย้ง : กรณีพิพาทการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล 1, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558): 73.
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการต้นน้ำ จังหวัดเชียงใหม่. “ลำน้ำแม่ขาน.” dnpgis.cm. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่). 2548. http://www.fca16.com/dnpgis.cm/ (15 ก.พ. 2561 ที่เข้าถึง).
สลิลทิพย์ เชียงทองและอินทิรา วิทยสมบรูณ์. ทำธรรมนูญ: ธรรมนูญประชาชนเพื่อการจัดการตนเอง. นนทบุรี: สำนักงานปฎิรูปและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การชุมชน), 2556.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ทฤษฎีใหม่. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 2561. http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/54. (20 ธ.ค. 2561 ที่เข้าถึง).
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. กฎหมายน้ำกับการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง. เอกสารประกอบการประชุม, กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547, 17-18.
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ. กรุงเทพ: สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 2558-2569.
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน. ข้อมูลสภาพการทำการประมงในพื้นที่จังหวัดลำพูนและแผนการปฏิบัติงานด้านการประมง ประจำปี 2561. แผนการปฏิบัติงานประจำปี, กรมประมง , ลำพูน: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2561, 11.
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4. รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (บ่อจิ๋ว) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา. 2560. http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx? NewsID=9600000022653 (5 มี.ค. 2560 ที่เข้าถึง).
สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ. “ทฤษฎีธรรมาภิบาลบริษัท: ตรีมิติวิเคราะห์.” วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, ธันวาคม 2548: 14-15.
สุวิทย์ ธีรศาศวัต. ประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม, 2548.
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. “ชุมชนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน.” วารสารนักบริหาร 35, 1 (มิถุนายน 2558): 104.