ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุร

Main Article Content

ศรัณย์ ฐิตารีย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีและ 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยธรรมาภิบาลและประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพลเหนือ
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีจำนวน 368 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติถดถอยพหุ
ผลการวิจัยพบว่า1) ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านความคุ้มค่า คุณธรรม นิติธรรม ความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

นพพร นาคแสง. (2555). ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เบญจวรรณ วันดีศรี. ( 2550 ). การศึกษาความเป็นธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2540). สถิติวิทยาทางการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธิ์ .(2548). การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล.
กรุงเทพฯ : สามลดา.
สถาบันพระปกเกล้า. (2547). วัดระดับบริหารจัดการที่ดี.กรุงเทพฯ:บริษัทพิมพ์ดี จำกัด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ. (2562). จำนวนหมู่บ้านและประชากร.สืบค้นเมื่อ1พฤศจิกายน 2562,
จากhttp://www.nongchumpolneau.go.th/site/index.php?option=com_content&view
=article&id=47&Itemid=69
อุทัย จันทรรัตนกานต์. (2560). หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา,11(2 ), 119-128.
Best ,J. W. (1981). Research in Education 3rd ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Printice Hall
Inc.
Cronbach,L.J,. (1974). Essentiasl of Psycho Logical Testing 3rd ed NewYork: Harper& Row.
Publisher.
Yamane, T. ( 1973 ). Statistics : An Introduction Analysis. 3rd ed. New York : Harper & Row.

Translated Thai References
Nopphorn Naksang . (2012). The Effectiveness of the Administration in accordance with Good
Governance Principles of Sub – District Administrative Organizations in Mueang District,
Krabi Province. Master of Public Administration Sukhothai Thammathirat Open University.
Benjawan wandeesri. (2007). A Study of Good Governance of the Chairman of the Locality
Administrative Organizations in Roi Et . Master of Arts Program in Social Sciences for
Development Dhonburi Rajabhat University.
Luan Saiyod and Angkana Saiyod. (1997). Statistical for Research.Bangkok:Suweeriyasan.
Suchat Prasitratasin. (2005). Applications of statistical methods in research .Bangkok: Samlada
King Prajadhipok's Institute. (2004). Key Performance Indicator for Good Governance.
Bangkok:Pimdee.
Nongchumpol Neau Sub-district Administrative Organization. (2019). Number of villages and
population. . Retrieved 1 September 2019. From http://www.nongchumpolneau.go.th/ site/index.php?option=com_content&view =article&id=47&Itemid=69.
Uthai Chanthararattanakan. (2017). Good Governance Principle with the Effectiveness of
Municipality In Mueang District, Pathumthani Province Journal of Nakhonratchasima
College,11(2 ), 119-128.
Best ,J. W. (1981). Research in Education 3rd ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Printice Hall
Inc.
Cronbach,L.J,. (1974). Essentiasl of Psycho Logical Testing 3rd ed NewYork: Harper& Row.
Publisher.
Yamane, T. ( 1973 ). Statistics : An Introduction Analysis. 3rd ed. New York : Harper & Row.