ความขัดแย้งและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

เอื้องฟ้า เขากลม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความขัดแย้งของบุคลากรในเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความขัดแย้งและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษา พบว่า 1 ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ของความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน
ระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

นิติพล ภูตะโชติ. (2557). พฤติกรรมองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัญญา พชิราปภาพัชร และทีปพิพัฒน์ สันตะวัน. (2556). แนวทางการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 3(5). 31-42.
สันติ อุทรังษ์ และประจักร บัวผัน. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสุขศาลาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 17(3).64-76.
สิริกร กุมภักดี, จิตติ กิตติเลิศไพศาล และละมัย ร่มเย็น. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร. วารสารบัณฑิตศึกษา. 15(71), 80-86.
สุพานี สฤษฎ์วานิช. (2552). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Hinkle, D.E., William, W. & Stephen G.J. (1998). Applied Statistics for the Behavior Sciences (4th ed.). New York: Houghton Miffin.
Moore, C.W. (2014). The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (4th ed.). USA.: Jennifer F.