การระบุความเสี่ยง: ปัญหาและการตีความ

Main Article Content

ณัฐรดา ไหมมาลา

บทคัดย่อ

การระบุความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการความเสี่ยง แต่ถ้าหากมีความเข้าใจผิด
ในเรื่องนิยามของความเสี่ยงอันเป็นปัญหาในการตีความที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ก็อาจจะระบุความเสี่ยง
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้ เช่น นำเอาปัญหาไประบุว่าเป็นความเสี่ยง เพราะปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว
ส่วนความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ดังนั้นการนำเอาปัญหาไประบุว่าเป็นความเสี่ยงก็อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ เพราะปัญหาสมควรจะต้องถูกแก้ไขเสียในปัจจุบัน ไม่สมควรจะต้องชะลอหรือต้องเลื่อน
เวลาแก้ไขให้เนิ่นนานออกไปแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีการนำเอาข้อจำกัดไประบุว่าเป็นความเสี่ยง ซึ่งแม้ว่า
จะสามารถกระทำได้ก็ตาม แต่ข้อจำกัดคือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตนั้น ในทำนอง
เดียวกันยังมีการนำเอาคำว่าภาวะวิกฤติไปใช้เป็นความเสี่ยง ซึ่งภาวะวิกฤติแม้จะจัดว่าเป็นความเสี่ยงด้วย
หากแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจะเรียกว่า “ภัย” เพราะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรง รวดเร็ว และ
กว้างขวางต่อหน่วยงานหรือองค์การถึงขนาดที่สามารถเรียกความเสี่ยงเหล่านี้ว่า “ภัย” ได้นั่นเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2548). คู่มือบริหารความเสี่ยง (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
จิรประภา อัครบวร. (2552). การบริหารความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: ก.พลพิมพ์.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2554). ปัญหา. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563, จาก https://dictionary.orst.go.th/
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2554). ข้อจำกัด. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563, จาก https://dictionary.orst.go.th/
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2554). วิกฤติ. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563, จาก https://dictionary.orst.go.th/
มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2555). คู่มือการบริหารความเสี่ยง. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2562). การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ. (พิมพ์ครั้งที่ 8). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2558). พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
วิชัย กิตติวิทยากุลและคณะ. (2551). กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ: บทสรุปสำหรับผู้บริหารและกรอบโครงสร้าง. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สุรเดช ศรีอังกูร. (2563). หลักคิดสำคัญของการบริการจัดการความเสี่ยง. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563, จาก https://web.facebook.com/Riskroom/posts/1951235311847210/?_rdc=1&_rdr
สุรพงษ์ มาลี. (2551). การบริหารความเสี่ยง. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2563, จาก https://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=managerisk
________. (2010). Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. (4th ed). Singapore: Green Giant Press.
Collier, P. M. (2009). Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers: Tools and Techniques. Elsevier: Oxford.
Hero, Course. (2020). Conceptual definition of risk – Risk concerns future. Retrieved 2 November 2020, from https://www.coursehero.com/file/p7nkpbd6/Conceptual-definition-of-risk-Risk-concerns-future-happenings-Risk-involves.
Hopkin, Paul. (2010). Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. London: Kogan Page.
________. (2009). Longman Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners New Edition. (5th ed). England: Pearson Education Limited.
________. (2010). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English International Student’s Edition. (8th Ed). England: Oxford University Press.
Segal, S. (2011). Corporate Value of Enterprise Risk: The Next Step in Business Management. New Jersey: John Wiley & Sons.
World Tourism Organization. (1998). Guide for Local Authorities on Developing Sustainable Tourism. Spain: A Tourism and Environment UNWTO Publication.

Translated Thai References
Akkarabowon, J. (2009). Risk Management (Revised). Bangkok: K. Ponprinting.
Gittiwitthayagul, W. et al (2008). Framework of the Structure of Integrated Organizational Risk Management: Executive Summary. Bangkok: The Stock Exchange of Thailand.
Mali, S. (2008). Risk Management. Retrieved 1 October 2020, from https://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=managerisk
Office of the Royal Society. (2018). Dictionary of economic. (3rd ed). Bangkok: Aroonprinting.
Royal Institute Dictionary. (2011). Constraint. Retrieved 27 November 2020, from https://dictionary.orst.go.th
Royal Institute Dictionary. (2011). Crisis. Retrieved 27 November 2020, from https://dictionary.orst.go.th
Royal Institute Dictionary. (2011). Problem. Retrieved 27 November 2020, from https://dictionary.orst.go.th
Sriangkon, S. (2020). Essential Concept of Risk Management. Retrieved 23 November 2020, from https://web.facebook.com/Riskroom/posts/1951235311847210/?_rdc=1&_rdr
Sukhothai Thammathirat Open University. (2019). Business Building and Entrepreneurship. (8th ed). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University.
Thaksin University. (2012). Risk Management Handbook. Songkla: Thaksin University.
Tourism Authority of Thailand. (2005). Risk Management Handbook. Bangkok: Tourism Authority of Thailand.