การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

Main Article Content

กาญจน์ญาณ์ กุญชร ณ อยุธยา
กิติชัย รัตนะ
อภิชาต ภัทรธรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วม และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม รวมจำนวน 113 ราย วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติที (t-test) และสถิติเอฟ (F-test) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05)


            ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่ทำการศึกษาเป็นเพศหญิงจำนวน 79 คน มีอายุเฉลี่ย 48.54 ปี ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์มูเซอและไม่ได้รับการศึกษา มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.02 คน มีจำนวนเเรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.22 คน มีระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 19.63 ปี ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  เคยเข้ารับการฝึกอบรม มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 88,901.79 บาท/ปี อาชีพหลักประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนา อาชีพรองประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ มีขนาดพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 4.20 ไร่ มีคะเเนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ระดับมาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่นี้ ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การได้รับการฝึกอบรม รายได้ครัวเรือน (50,001-100,000บาท/ปีแตกต่างกับ10,000-50,000 บาท/ปี และมากกว่า100,000บาท/ปีตามลำดับ) ขนาดพื้นที่ถือครอง (0-1ไร่แตกต่างกับ2-3ไร่ และ4-5ไร่ตามลำดับ) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ความรู้น้อย 2-4 คะแนนแตกต่างกับความรู้ปานกลาง 5-7 คะแนน และความรู้มาก8-10 คะแนนตามลำดับ)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. ธนันท์เศรษฐ์ ประสิทธิสาร. (2557). การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูระงำ อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
2. พฤกษ์ โสโน. (2549). ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชาวเขาต่อโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
3. พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2553). โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่น่าสนใจ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการคลองลาน) จังหวัดกำแพงเพชร. สืบค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://www.rdpb.go.th.
5. สำรวย สุดเฉลียว. (2556). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง อำเภอยางตลาด และอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
6. Krejcie, R. V. and E. W. Morgan. (1970). Educational and Psychological Measurement, Texas: University: Texas.