ความต้องการเปิดหลักสูตรปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Main Article Content

นนท์ณพร กิติศรีปัญญา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการให้มีการการเปิดหลักสูตรปริญญาโท และ       เพื่อเป็นแนวทาง  ในการจัดการหลักสูตรปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (Mixed Method) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์ ผู้มีความสนใจในการศึกษาต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปิดหลักสูตรปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจำนวน 300 คน ตัวแทนอาจารย์ และกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านวิชาภาษาอังกฤษ ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจด้านการโรงแรม จำนวน 18 คน


สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้


  1. ด้านรูปแบบหลักสูตร และการจัดการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกรูปแบบการทำสารนิพนธ์ โดยศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และทำสารนิพนธ์นิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ด้านการจัดการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม สาขาวิชาการท่องเที่ยวต้องการให้จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วยการสอนบรรยายในชั้นเรียน สาขาวิชาการโรงแรม และภาษาอังกฤษต้องการให้เชิญอาจารย์พิเศษทั้งใน และต่างประเทศร่วมสอน ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาวิชาการท่องเที่ยวต้องการศึกษาฉพาะสาขาวิชาเดียว ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามสาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความต้องการด้านการศึกษาแบบบูรณาการสองสาขา

  2. 2. ความต้องการด้านโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาที่เปิด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีความต้องการให้จัดโครงสร้างหลักสูตรในรูปแบบ ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (สำหรับผู้เลือกเรียนรูปแบบปริญญานิพนธ์) และ 9 หน่วยกิต (สำหรับผู้เลือกเรียนรูปแบบสารนิพนธ์) มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรมมีความต้องการใช้วิธีสอบวัดระดับมาก ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความต้องการด้านวิธีคัดเลือกแบบพิจารณาจากประสบการณ์ในระดับมาก

  3. 3. ความต้องการด้านการบริหารหลักสูตร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาภาษาอังกฤษ ต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และสาขาวิชาการโรงแรมมีความต้องการแบบต้องการทุนทำปริญญานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมมีความต้องการให้ใช้วิธีสอบวัดระดับในการคัดเลือกเข้าศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความต้องการให้ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ด้านประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบวิชาชีพ เห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบอาชีพมาก เพราะนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ด้านอาจารย์ประจำหลักสูตร พบว่าทั้งสามสาขายังมีจำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอและวุฒิการศึกษายังไม่เหมาะสมต้องเปิดรวมสองสาขาวิชา เช่นสาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม

 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (2560). แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร. สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2562 จาก http://www.rmutp.ac.th
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ. (2553). ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร. (งานวิจัย). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นงค์ลักษณ์ รุ่งวิทยาธร และ สุกัญญา สุขวัฒ. (2545). ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอกทางด้าน
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา.
(งานวิจัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บรรดล สุขปิติ และพลับพลึง ทับเปลี่ยน. (2539). ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ในสถาบันราชภัฏ
นครปฐมของบุคลากรทางการศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตก. (งานวิจัย). สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2562
จาก www.book.pbru.ac.th
รัตนาภรณ์ ศรีรัตนบัลล์. (2541). ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรบุคลากรในจังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน. (งานวิจัย). สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์. สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2562
จาก http://tdc.thaiis.or.th/tdc/browse.php?option.
วัชระ โพธิสรณ์. (2558). แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. สืบค้นเมื่อ 15
พฤษภาคม 2561 จากfile:///C:/Users/USER/Downloads/Documents/
Policy_visionmeeting_NO-1_06022558.pdf
สาขาวิชาการท่องเที่ยว. (2556). หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2561 จาก
http://www.larts.rmutp.ac.th
สาขาวิชาการโรงแรม. (2556). หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2561 จาก
http://www.larts.rmutp.ac.th
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล. (2556). หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคมคม 2561 จาก http://www.larts.rmutp.ac.th
สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579.
กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) .สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร.
John Creswell. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method
Approaches. SAGE Publications. London.
Mariam & Simpson. (1995). A Guide to Research for Educators of Adults and Trainers. Krieger
Publishing Company.