การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร์และอ่านนวนิยาย ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน

Main Article Content

นันท์นภัส อยู่ประยงค์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของประเทศ
ฟินแลนด์และประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัญหาในด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์และ
นวนิยายภาษาอังกฤษและ 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
จำนวน 50 คน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สารคดีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการศึกษาใน
ประเทศฟินแลนด์ โดยใช้ platform ในเฟสบุ๊คในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประสบการณ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษของตนเอง แบบวิเคราะห์ภาพยนตร์และนวนิยายภาษาอังกฤษ และผลการวิจัยพบว่าการ
จัดการเรียนการสอนในประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์มีความแตกต่างกันหลายด้าน ส่วนปัญหาด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษมีอยู่หลายด้าน และแนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

นันท์นภัส อยู่ประยงค์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชขธานี

สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

References

กาญจนา ปราบพาล. (2541). ครูสอนภาษาและบทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน. วารสารภาษาปริทัศน์ 17
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ
นงสมร พงษ์พานิช. (2554). การศึกษาปัญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยวาจาของนิสิตคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551. วารสารมนุษยศาสตร์, 18(1), 88.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555). ความเป็นมาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ
จุไรรัตน์ สวัสดิ์และคณะ. (2559). ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา: น่าน