การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากการดูภาพยนตร์และอ่านนวนิยาย ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน

Main Article Content

นันท์นภัส อยู่ประยงค์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของประเทศ
ฟินแลนด์และประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัญหาในด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์และ
นวนิยายภาษาอังกฤษและ 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
จำนวน 50 คน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สารคดีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการศึกษาใน
ประเทศฟินแลนด์ โดยใช้ platform ในเฟสบุ๊คในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประสบการณ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษของตนเอง แบบวิเคราะห์ภาพยนตร์และนวนิยายภาษาอังกฤษ และผลการวิจัยพบว่าการ
จัดการเรียนการสอนในประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์มีความแตกต่างกันหลายด้าน ส่วนปัญหาด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษมีอยู่หลายด้าน และแนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

นันท์นภัส อยู่ประยงค์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชขธานี

สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

References

กาญจนา ปราบพาล. (2541). ครูสอนภาษาและบทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน. วารสารภาษาปริทัศน์ 17
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ
นงสมร พงษ์พานิช. (2554). การศึกษาปัญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยวาจาของนิสิตคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551. วารสารมนุษยศาสตร์, 18(1), 88.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555). ความเป็นมาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ
จุไรรัตน์ สวัสดิ์และคณะ. (2559). ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา: น่าน