บทวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบคณะกรรมการตามหลักการกระจายอำนาจกับการปกครองรูปแบบคณะกรรมการของสหพันธรัฐประชาธิปไตย เขตปกครองตนเองโรจาวา (ซีเรียเหนือ)

Main Article Content

ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ มุ่งศึกษาโครงสร้างรูปแบบคณะกรรมการตามหลักการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรูปแบบคณะกรรมการของสหพันธรัฐประชาธิปไตยโรจาวา ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองของชาวเคิร์ด ข้อสังเกตสำคัญของรูปแบบการปกครองของโรจาวาควรพิจารณาถึงกระบวนการใช้อำนาจที่มีความแตกต่างจากรัฐอื่นๆ อาทิ ไม่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ไม่มีการแต่งตั้งประมุขแห่งรัฐ ไม่มีคณะผู้บริหารระดับรัฐ ไม่มีตำรวจ หรือกองทัพภายใต้การบัญชาการของรัฐ เป็นต้น แต่ทว่าอำนาจของรัฐกลับตกอยู่ที่ชุมชนในแต่ละแห่ง ซึ่งจะทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายภายในชุมชนของตนอย่างเป็นเอกภาพ ในรูปแบบที่เรียกว่า “คณะกรรมการ” ทำให้การตรากฎหมายมีลักษณะเป็นนิติบัญญัติชุมชนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนโดยตรง ซึ่งกระทำการโดยตัวแทนที่ถูกเลือกเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่าคณะกรรมการที่เลือกเข้ามาบริหารงานไม่ปฏิบัติตามฉันทามติของคนในชุมชน ประชาชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะลงมติให้คณะกรรมชุดดังกล่าวออกไป โดยสามารถเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารและตรากฎหมายแทนได้ ถือเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเป็นประชาธิปไตยภายใต้อำนาจอธิปไตยสูงสุดที่มาจากคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้การปกครองในโรจาวา ไม่จำเป็นต้องมีอำนาจที่มาจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเข้ามาครอบงำการปกครองภายในชุมชนในทุกกรณี ฉะนั้น กฎหมายทั้งมวลที่ถูกตราขึ้นมาโดยคณะกรรมการภายในชุมชน จึงมีความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นผลมาจากการบัญญัติกฎหมายของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงตามหลักการประชาธิปไตย


ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบคณะกรรมการกับรูปแบบคณะกรรมการของสหพันธรัฐประชาธิปไตย พบว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างกันตรงที่โครงสร้างการปกครองของสหพันธรัฐประชาธิปไตยไม่มีสายบังคับบัญชาทางอำนาจที่มาจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่จะทำให้รัฐสามารถเข้ามาครอบงำควบคุมดูแลการปกครองท้องถิ่นหรือชุมชนแต่ละแห่งได้ ส่วนการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบคณะกรรมการตามหลักการกระจายอำนาจ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงถูกตรวจสอบอยู่เสมอภายใต้อำนาจจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจากส่วนกลางในฐานะศูนย์กลางอำนาจการปกครอง หรือการกำกับดูแลจากส่วนภูมิภาคอย่างเข้มงวดตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นยังไม่มีความเป็นอิสระทางการบริหารที่ปราศจากการแทรกแซงของภาครัฐอย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ. (2560). ‘ชาวเคิร์ด’ ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังต่อสู้เพื่อประเทศใหม่ของตัวเอง. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2564, จาก https://thestandard.co/the-kurdish-population/
ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ. (2561). เกิดอะไรในซีเรีย? เข้าใจสงครามซีเรียแบบย่อยง่ายๆ กับ 2 ผู้เชี่ยวชาญการเมืองตะวันออกกลาง. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2564, จาก https://thestandard.co/syria-war-in-expert-opinion/
ไทยรัฐออนไลน์. (2563). ย้อนรอย 1 ทศวรรษ "อาหรับสปริง" เมื่อคลื่นแห่งการปฏิวัติซัดกลับมาอยู่จุดเดิม. สืบค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2563, จาก https://www.thairath.co.th/news/foreign/1998040
DinDeng. (2563). สวรรค์จากเถ้าถ่าน. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2564, จาก http://www.dindeng.com/rojava/
Nationtv. (2563). 8 ก.ย. 2443 มหาเฮอริเคนถล่มเท็กซัสครั้งประวัติศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2563, จาก https://www.nationtv.tv/main/content/378794550
Voice online. (2555). อาหรับสปริง : จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลาง. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2564, จาก https://www.voicetv.co.th/read/26885
Neighbor Democracy. (2018). The Communes of Rojava: A Model In Societal Self Direction. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2564, จาก https://www.youtube.com/watch?v=cDnenjIdnnE&t=1770s&ab_channel=NeighborDemocracy

Translated Thai References
DinDeng. (2020). Heaven from the ashes. Retrieved March 18, 2021 from http://www.dindeng.com/rojava/
Manojanpen, N. (2017). 'The Kurds', the world's largest ethnic minority, are fighting for their new country. Retrieved March 18, 2021 from https://thestandard.co/the-kurdish-population/
Manojanpen, N. (2018). What happened in Syria? Understand the Syrian War in sub-simplicity with 2 Middle Eastern political experts. Retrieved March 18, 2021 from https://thestandard.co/the-kurdish-population/
Nationtv. (2020). September 8, 1900 The Great Hurricane Hit Texas Historic Times. Retrieved December 21, 2020 from https://www.nationtv.tv/main/content/378794550
Thairath Online. (2020). Trace a decade of "Arab Spring" when the revolutionary wave has returned to its original point. Retrieved December 21, 2020 from https://www.thairath.co.th/news/foreign/1998040
Voice online. (2012). Arab Spring: The beginning of a transformation in the Middle East. Retrieved March 18, 2021 from https://www.voicetv.co.th/read/26885