ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet ในเขตเมืองพัทยา

Main Article Content

ทัชชกร สัมมะสุต

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet ในเขตเมืองพัทยา 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet ในเขตเมืองพัทยา 3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยกับการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet ในเขตเมืองพัทยา 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet ในเขตเมืองพัทยา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตเมืองพัทยาที่ใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet  จำนวน  429 คน เครื่องที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Pearson Correlation และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ stepwise


          ผลการวิจัย พบว่า


  1. ความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล)  เมื่อพิจารณาโดยรวม  พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่พิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ     ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว อยู่ในระดับมาก  รองลงมา   ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านราคา อยู่ในระดับมาก

  2. ความคิดเห็นของปัจจัยการยอมรับในเทคโนโลยี (ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ด้านความไว้วางใจของผู้ใช้งาน และด้านทัศนคติ)  เมื่อพิจารณาโดยรวม  พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่พิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ     ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา   ด้านความไว้วางใจของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

  3. การตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet ในเขตเมืองพัทยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือท่านมีความพึงพอใจหลังจากที่ได้ใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์TrueMoney Wallet อยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ ความสะดวกรวดเร็ว เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet อยู่ในระดับมาก  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือเพื่อน/กลุ่มที่ทำงาน มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน อยู่ในระดับมาก

  4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet ในเขตเมืองพัทยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านทัศนคติ รองลงมา ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ด้านความไว้วางใจของผู้ใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์ด้านการให้บริการส่วนบุคคลด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว  และด้านราคา  ตามลำดับ

  5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet ในเขตเมืองพัทยาที่มีอำนาจพยากรณ์การตัดสินใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ TrueMoney Wallet ในเขตเมืองพัทยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านทัศนคติ   รองลงมา  ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน  ด้านการให้บริการส่วนบุคคล  และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ตามลำดับ สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

               สมการในรูปคะแนนดิบ


                  =    - 0.066   0.570   0.124   


               สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน


                 = 0.534 ZX10 0.132 ZX6   0.165 ZX8 0.120 ZX4

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

บรรณานุกรม
กฤตโสภา ทิพย์ปัญญาวงศ์. (2559). การศึกษาปัญหาและแรงจูงใจในการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย. การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการตลาด. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชยาภรณ์ กิติสิทธิชัย. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(E-Wallet) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร.การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
นันท์ธิดา ทองดี. (2561). อิทธิพลภาพลักษณ์องค์กร การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
นุชนาฎ สุทธิวงษ์. (2562).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เงินอิเล็กทรอนิกส์(E-Money) ในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.
วิเชียร วงศ์ณิชชากุล. (2550). การบริหารการส่งเสริมการตลาด. มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ.
สุณิสา ตรงจิตร์. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาด กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace). ปริญญานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อัครินทร์ หาญสมบูรณ์เดช. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเงินหรือพลอยของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร.งานค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Anisha Ayu Laksmia. (2018). Behavior Users Of E-Money for Payment in E-Toll Based on Assessment Technology Acceptences Model. Journal IImiah Mahasiswa FEB, 6(2).
Randy Ramanda Sultan. (2019). Analisis Technology Acceptance Model Generasi Millenial Jakarta Terhadap Penggunaan E-Money. Journal Pilar Nusa Mandiri, 15(1), 133-140.