วิธีอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

Main Article Content

นวลพรรณ เพียงเกษ

บทคัดย่อ

ในแง่ของการศึกษา   การคิดเชิงวิเคราะห์หมายถึง  ความสามารถในการคิดอย่างชัดเจนมีเหตุผลและเข้าใจความเชื่อมโยงทางตรรกะระหว่างความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนควรสามารถค้นหาข้อมูลที่จำเป็นและพิจารณาข้อมูลที่สัมพันธ์กันเพื่อที่จะทำงานเฉพาะให้สำเร็จในชั้นเรียนภาษาอังกฤษทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นวิธีที่ผู้เรียนสามารถย่อยสลายข้อความและในทางกลับกันก็จะพัฒนาความสามารถในการเข้าใจความหมาย  ในบทความนี้จะนำเสนอวิธีอำนวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้หลักการของ  Bloom’s Taxonomy มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเริ่มต้นด้วยการจดจำในขั้นตอนการนำเสนอ การทำความเข้าใจและนำไปใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติ การวิเคราะห์ในขั้นตอนการนำไปใช้ การประเมินเหตุผล และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามลำดับในตอนท้ายจะมีการเสนอชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแสดงวิธีส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพในภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and
assessing. New York: Longman.
H.Q. Mitchell.(2010). Get Smart 4 Student’s Book. MM Publications. United Kingdom.
H.Q. Mitchell.(2010). Get Smart 4 Student’s Workbook. MM Publications. United Kingdom.
Juthamas Charoentham, (2006). Learning management of thinking process.
Nonthaburi : Surat Printing.
Ministry of Education. (2008). Basic Education Core Curriculum B.E 2551. Bangkok :The
Agricultural Co-operatives Federation of Thailand Publishing. (in Thai)
Suwat Wiwattananon. (2011). Concepts for developing reading, analytical and
writing skills. Bangkok : Sahamit Printing and Publishing.