แผนยุทธศาสตร์และงบประมาณในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของหน่วยงาน ในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

อรทัย เลียงจินดาถาวร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และงบประมาณในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาแนวทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 หน่วยงาน


ผลการวิจัย พบว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดโครงการและจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ แต่โครงการและงบประมาณที่จัดสรรนั้น มีจำนวนและสัดส่วนที่น้อยมาก มีค่าเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 0.17-6.54 ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละปี แนวทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดูแล ให้บริการและคุ้มครองผู้สูงอายุ โดยกำหนดโครงการและจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของประชากร เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนงบประมาณมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

อรทัย เลียงจินดาถาวร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

References

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2557. ข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี.
กรุงเทพฯ: กองวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ. 2553. แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการ สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา.
เทศบาลนครอุบลราชธานี. 2560. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564. สืบค้นเมื่อ 17 เมษายน
2562, จาก http://www.cityub.go.th/New2017/file/play4year/plan2561-2564.pdf
เทศบาลเมืองวารินชำราบ. 2560. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564. สืบค้นเมื่อ 17 เมษายน