ผลกระทบจากการฟื้นฟูป่าเต็งรังต่อวิถีชีวิตของราษฎรบริเวณพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

ปัณณวิชญ์ ภูริรักษ์พิติกร
สคาร ทีจันทึก
สันต์ เกตุปราณีต

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดไม้ที่ปรากฏภายหลังการฟื้นฟูป่าเต็งรัง ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลทั่วไป และผลกระทบจากการฟื้นฟูป่าเต็งรังต่อวิถีชีวิตของราษฎรบริเวณพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา ที่เกิดจากการฟื้นฟูป่าเต็งรังที่ผ่านมา โดยการใช้
เครื่องมือในรูปแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับราษฎรบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและ
ป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 362 ครัวเรือน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และสังคม กับระดับผลกระทบของทุนการดำรงชีวิตด้านต่างๆ จากกการฟื้นฟูป่าเต็งรัง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยทดสอบความเชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 95
ผลการศึกษาพบว่า ชนิดไม้ที่ปรากฏภายหลังการฟื้นฟูป่าเต็งรัง 9 ชนิด ตัวแทนราษฎรที่ทำการศึกษา มีช่วงอายุ
ระหว่าง 40-74 ปี มีอายุเฉลี่ย 52 ปี ส่วนใหญ่เป็นชนดั้งเดิมเกิดในหมู่บ้าน มีระดับการศึกษาที่ประถมศึกษามาก
ที่สุด ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000-664,000 บาทต่อปี รายได้เฉลี่ย
151,659 บาทต่อปี มีรายจ่ายระหว่าง 5,000-450,000 บาทต่อปี รายจ่ายเฉลี่ย 97,562 บาทต่อปีเมื่อศึกษา
ผลกระทบจากการฟื้นฟูป่าเต็งรังต่อการดำรงชีวิตของราษฎร โดยวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ทางด้านบวกที่มีความสัมพันธ์กับระดับผลกระทบต่อทุนการดำรงชีวิตด้านต่าง ๆ มากที่สุด คือ การรวมกลุ่ม
ทางสังคม เนื่องจากผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มย่อยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูป่าเต็งรัง ส่วน
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมทางด้านลบที่มีความสัมพันธ์กับระดับผลกระทบต่อทุนการดำรงชีวิตด้านต่าง ๆ
มากที่สุด คือ รายได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากอาชีพหลัก การฟื้นฟูป่าเต็งรังจึงไม่กระทบต่อรายได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จรัส ช่วยนะ. (2540). ลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรังทุติยภูมิ บริเวณโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

ป่าหนองเต็ง–จักราช จังหวัดนครราชสีมา. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.)

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ:

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา.

สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์. (2554). ระเบียบวิธีวิจัย หลักการและแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริม

วิชาการ.

สุบงกช จามีกร. (2526). สถิติวิเคราะห์สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์: เอกสารคำสอนวิชาสถิติ 474.

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ.

สุพัตรา พูนกระโทก. (2553). ผลกระทบจากการฟื้นฟูป่าชายเลนต่อการดำรงชีวิตของราษฎรในตำบล

คลองโดน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.)

Cronbach, L.J. (1970). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row.

Hinkle, D.E., W.wiersma and S.G.jurs. (1998). Applied statistic for the behavioral sciences.

(5th ed.). Boston: Houghton Miffin Collage USA