วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ  เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ กำหนดพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่แล้ว: 28.06.2022

ลงสรงโทนท้าวกรุงพาณจากบทพระราชนิพนธ์สู่การแสดง

ญาณวุฒิ ไตรสุวรรณ, ธีรภัทร์ ทองนิ่ม , อัควิทย์ เรืองรอง

112-126

มหานทีสีทันดร : ผลงานสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลป์

ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง, ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร ศรีพุทธรินทร

127-137