ั้the ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

Main Article Content

เอื้องฟ้า เขากลม
เบญจวรรณ จันทร์ทอง
สุฐาพร แสงนวล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การของบุคลากรท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรท่าอากาศ
ยานนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน
95 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษา พบว่า 1) วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคลากรท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมท่าอากาศยาน. (2564). ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2564, จาก

https://www.airports.go.th

ชนิดา จิตตรุทธะ. (2560). วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์. (2560). วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์).

ปาจรีย์ รัตนเกื้อกูลกิจ และเชิงชาย จงสัมชัย. (2561). คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงาน

จังหวัดอ่างทอง. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์, 5(2), 295-312.

ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชำนิประศาสน์. (2547). ระเบียบวิธีการวิจัย. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี

การพิมพ์.

วิรัช สงวนวงศ์วาน. (2550). การจัดการและพฤติกรรมองค์กร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วิรุฬจิต กลิ่นละออ และสำเริง อ่อนสัมพันธุ์. (2562). วัฒนธรรมองค์การกับขวัญในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครู โรงเรียนเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 11(1),

-240.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2544). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:

บุญศิริการพิมพ์.

สมชาย หิรัญกิตติ. (2560). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

สุพานี สฤษฎ์วานิช. (2552). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์. (2560). วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นในจังหวัดปราจีนบุรี. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาใน

กลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, 2(2), 75-89.

Hinkle, D.E., W,William & G.J Stephen. (1998). Applied Statistics for the Behavior Sciences (4th

ed.). New York: Houghton Miffin